Yleiskaava pääosin läpi

0

Turun hallinto-oikeus kumosi eilen julkistetussa ratkaisussaan Paimion keskusta-alueiden yleiskaavan vain kahden Paimionjokilaaksoon osoitetun aluevarauksen osalta sekä osittain kaavan rakennussuojelukohteiden osalta. Päätös tarkoittaa, että Paimion keskustan kannalta keskeisten Vistan lähialueiden kaavallinen kaupunkimainen kehittäminen mahdollistuu, sillä Paimio-seuran valituksessaan esittämä laaja huoli maisema-arvojen unohtamisesta ei saanut oikeudelta tukea, vaan oikeus hylkäsi suurimman osan valituksista.
Hallinto-oikeuden mukaan osayleiskaava on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen vain kahden eri Paimionjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle sijoittuvan maankäyttöratkaisun osalta. Toinen niistä on selkeästi keskustan ulkopuolella, eli 110-tien  ja Sauvontien risteyksen ympäristöön osoitettu liikepaikkarakentamisen salliva merkintä on muutettava. Tämän lisäksi Oinilassa hylättiin Hellbergin- ja Hossilantien päässä oleva pienehkö asuinpientalovaltainen reservialue.
Tämän lisäksi lunta tuli oikeudessa tupaan sikäli, että kaava-alueen rakennussuojelukohteiden omistajat on hallinto-oikeuden mukaan asetettu menettelyllisesti eriarvoiseen asemaan ilman hyväksyttäviä perusteita. Kaava ei siis rakennussuojelun osalta perustunut riittäviin selvityksiin. Kumottua rakennussuojeluratkaisua koskevalta osalta asia palautettiin kaupungille uudelleen käsiteltäväksi. Ratkaisusta äänestettiin. Eri mieltä ollut jäsen olisi kumonnut kaavan kaikkien siinä osoitettujen maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiden rakennussuojelukohteiden osalta.
Yleiskaava käsittää Paimion keskustan ja sen lähialueet ja sen pinta-ala on noin 5 050 ha. Paimion kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan joulukuussa 2012.  Päätöksestä valittivat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Paimio-Seura ry ja Varsinais-Suomen maakuntamuseo.
Merkittävää päätöksessä on, että kaava on hallinto-oikeuden mukaan kunnossa useiden kiisteltyjen keskeisten alueiden osalta. Esimerkiksi Kravinkujan itäpuolinen peltoalue Paimiontien alussa on merkitty nyt keskustatoimintojen alueeksi, mikä käytännössä mahdollistaa sen asemakaavallisen tarkastelun. Myös koko Kravinkujan itäpuolinen alue peltomaisemineen on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jonka käyttöä voidaan viljelykäytön väistyessä tarkemmin katsoa. Alue on selvitysaluetta, jonka soveltuvuus rakentamiseen on edellytetty tutkittavaksi tarkemmin yleiskaavatasoisella tarkastelulla – maisema huomioiden-  ennen alueen asemakaavoitusta.
Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lisää lehdessä 4.4.