Huso-Pöylän valitukset nurin

0

Turun hallinto-oikeus on hylännyt valitukset Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaavasta, joka mahdollistaa kahdeksan tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston rakentamisen. Kaava-alue kuuluu Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavaan ja sijoittuu alueelle, jolle voidaan selvityksen mukaan sijoittaa yli 10 tuulivoimayksikköä. Melumallinnus on suoritettu noudattamalla ympäristöministeriön uutta ohjeistusta. Kun lisäksi otetaan huomioon, että rakennuslupavaiheessa meluselvityksiä on tarvittaessa päivitettävä, hankkeen meluvaikutukset on hallinto-oikeuden mielestä riittävällä tavalla selvitetty. Hankkeesta laadituissa maisemaselvityksissä on hallinto-oikeuden mukaan riittävän kattavasti kartoitettu arvokkaaksi luokitellut alueet ja kohteet sekä tuulivoimapuiston alueen muinaisjäännökset. Luontoarvoja koskevat selvitykset ovat johtaneet voimalan 3 poistamiseen suunnitellusta kaavasta ja voimalan 9 sijaintipaikan muuttamiseen. Hallinto-oikeuden mukaan kaavavalmistelulta edellytetty vuorovaikutus on toteutunut maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaisesti ja kaavan selvitysaineisto on riittävä. Hallinto-oikeuden mukaan kaava täyttää terveellisen elinympäristön vaatimuksen.

Lue lisää 05.06.2015nettiin_tuulivoimaa lehdestä