Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnissa pientä kohentumista

0

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela on selvityttänyt millaiseksi maatalousyrittäjät kokevat työhyvinvointinsa. Tulosten mukaan maatalousyrittäjien työhyvinvoinnissa on nähtävissä pientä positiivista kehitystä parin viimeisen vuoden aikana.
Maatalousyrittäjien kokema stressi on hivenen vähentynyt, ja työkyky koetaan jonkin verran paremmaksi. Myös työn ilo ja työtyytyväisyys ovat kohentuneet, erityisesti nuorempien alle 40-vuotiaiden yrittäjien joukossa.
Selvästi yli puolet (56 %) kaikista vastaajista ilmoitti, että kokee työssään iloa ja innostusta, mutta jopa 73 % alle 40-vuotiaista ilmoitti kokevansa iloa ja innostusta työstään.
Pieni myönteinen kehitys näkyy myös koetussa stressissä. Melko tai erittäin paljon stressiä kokee noin viidesosa vastaajista, kun kaksi vuotta sitten stressiä koki neljännes vastaajista. Stressin kokeminen on yleisempää eläintiloilla kuin vilja- tai muilla kasvinviljelytiloilla.
Koettu työkyky on kohentunut jonkin verran viimeisen kahden vuoden aikana. Vuonna 2017 työkyvyn keskiarvo oli 7, kun se tänä vuonna oli 7,3 (asteikolla 0–10).
Tulosten myönteisestä vireestä huolimatta työkyvyn tukitoimia tarvitaan, toteaa Melan työhyvinvointitiimin vetäjä Pirjo Saari.
Työkykyarvio on edelleen alhaisempi kuin suomalaisilla palkansaajilla keskimäärin. Tämä heijastuu muun muassa siihen, että maatalousyrittäjillä on suurempi työkyvyttömyyseläkealkavuus verrattuna moniin muihin ammattiryhmiin.
– Toivottavasti myönteiset tulokset kertovat myös siitä, että apua on osattu hakea aikaisempaa enemmän. Esimerkiksi Melan Välitä viljelijästä -projekti tarjoaa maatalousyrittäjille luottamuksellista keskusteluapua ja ostopalvelusitoumuksia muun muassa erilaisiin terapiamuotoihin, kertoo Saari.