Raideliikenne halutaan säilyttää Piikkiön keskustassa

0

Kaarinan kaupunkikehityslautakunta näkee Helsingin ja Turun välisessä nopeassa junayhteydessä paljon hyvää. Lautakunta kiittelee lausunnossaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta sitä, että hankevaihtoehtoihin on sisällytetty Turun ja Salon välisen taajamajunaliikenteen mahdollistaminen. Taajamajunaliikenne mahdollistaa Piikkiön ja Littoisten taajama-alueiden kehittämistä ja väestötavoitteiden kasvattamista.
Arviointiohjelmassa todetaan, että vaihtoehdosta riippuen taajamajuna voi kulkea nykytyyppisesti joko Piikkiön kautta tai sen ohi. Kaarinan kaupunki korostaa, että raideliikenteen toimintaedellytykset tulee säilyttää Piikkiön taajamassa vaihtoehtovalinnasta riippumatta.
Kaarina pitää tärkeänä, että vaihtoehtojen vertailussa kuvataan ja arvioidaan Piikkiön taajaman ja Piikkiön oikaisun vaihtoehtojen vaikutukset, edut ja haitat yhdyskuntarakenteeseen ja maankäytön kehittämiseen sekä väestökehitykseen. Kaarinan kaupungilla on vireillä Piikkiön taajaman osayleiskaava, jonka tärkein tehtävä on määritellä Piikkiön taajaman maankäytön suuntaviivat.
Niin sanotun Piikkiön oikaisun ratalinjaus kulkisi Kannitun metsän läpi, jonka alueella sijaitsee liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Alueelle on viety liito-oravan pönttöjä, ja kulkuyhteyksiä tien yli on parannettu. Kaarina huomauttaa, että tämä tulee ottaa huomioon ja varmistaa, että kaikki luontoselvitykset ovat riittävän laajoja.
Suunnitellun Piikkiön oikaisun rataväylän välittömässä läheisyydessä sijaitsee moottoritien pohjoispuolella myös muinaisjäännöksiä, jotka tulee huomioida ratalinjauksen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpitotoimien yhteydessä.