Sauvon kunnassa työskennellään toistuvasti kiireessä ja paineen alla

0
Sauvon kunnanviraston sisätilaongelmat ja lopulta käyttökielto ovat johtaneet muuttoihiin ja evakkoon lähtemisiin.

SAUVO

Sauvon kunnan henkilöstörakenneselvitys valmistui viime syksynä. Selvityksen laati FCG Konsultointi Oy.

Selvityksen työvaiheita olivat muun muassa lähtötilanteen kartoitus, henkilöstö- ja esimieskysely, avainhenkilöhaastattelut, vertailu muutamiin lähikuntiin, toimenpide-ehdotukset sekä loppuraportin laatiminen.

Kyselyt toteutettiin viime vuoden toukokuussa. Vastauksia saatiin 120 kappaletta.

Hajasijoittaminen ja väistötilat ongelmina

Vastausten perusteella käy ilmi muun muassa se, että toimintojen hajasijoittaminen ja toiminta väistötiloissa koetaan ongelmalliseksi.

Esimerkiksi teknisten palvelujen kohdalla kolme neljästä vastaajasta katsoo, että useassa työpisteessä toiminen vaikeuttaa työssä onnistumista. Suunnilleen yhtä moni teknisten palvelujen työntekijä on kärsinyt työpisteessään sisäilmaongelmista.

Monella muullakin toimialalla nähdään, että työtilat ovat ainakin jossain määrin epäsopivia työntekoon.

Kyselyn perusteella useilla Sauvon kunnan toimialoilla työmäärä koetaan liialliseksi ja henkilöstöresursointi liian vähäiseksi. Kiirettä riittää. Lisäksi työn suunnitteluun, työnkuviin ja työn organisointiin kaivataan monin paikoin selkeyttämistä.

Sijaistamiseen panostettava

Useissa vastauksissa toivottiin selkeästi voimakkaampaa panostamista sairaus- ym. poissaolojen sijaistamiseen. ”Poissaolojen aikana toteutuu vain välttämättömin työ”, eräs kyselyyn vastanneista totesi.

Lisäksi todettiin, että yhteistyö eri esimiesten ja päälliköiden välillä on vähäistä tai sitä ei ole ollenkaan.

Haastatteluissa nousi esille myös näkemys, että ”asenne ja palvelukulttuuri eivät ole tätä päivää”.

Edellä mainitut työntekijöiden näkemykset viittaavat kunnan sisäisiin kehittämistarpeisiin. Työntekijöiden vastauksissa korostettiin myös olemassa olevia vahvuuksia ja kiiteltiin hyvää työilmapiiriä, johtajuutta ja yhteishenkeä.