Paimion lähiopetus keskitetään todennäköisesti Jokelaan

0
Arkistokuva Paimion Jokelan koulun pihamaalta. Kun korona siirsi oppilaat etäopetukseen, säästyi ruoan, siivouksen ja koulukuljetusten kuluja.

Paimio pitää lähikoulut auki tämän viikon, jotta erityisen tuen piirissä olevat oppilaat voivat jatkaa omissa lähikouluissaan, kertoo kaupunki tiistai-illan tiedotteessa.

Kyseessä ovat ne ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan oppilaat ja vanhempien vuosiluokkien erityisen tuen piirissä olevat oppilaat, joiden koulunkäynnin tulisi huoltajien näkemyksen mukaan jatkua koulussa myös 18.3. alkaen.

Myös koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään normaalisti, jos näiden oppilaiden joukossa on niitä, joille on myönnetty paikka iltapäivätoimintaan.

Kaupungin sivistystoimi on kartoittanut niitä oppilaita, jotka olisivat tulossa kouluun myös keskiviikosta alkaen. Asia koskee esimerkiksi niitä lapsia, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Tarkkoja tietoja kaupungilla ei vielä ole.

Paimio ei rajaa asiaa koskemaan molempia huoltajia. Linjaus on, että riittää, että toinen huoltajista toimii kriittisen alan työtehtävissä.

Huoltajilla on kuitenkin mahdollisuus pitää lapsensa kotona, jolloin hän saa etäopetusta kuten muutkin lapset.

Tiistaina näytti siltä, että koulukohtaiset oppilasmäärät Paimion eri peruskouluissa jäävät hyvin pieniksi. Valtaosa oppilaista oli jäämässä kotiin.

Sivistystoimi päättää loppuviikolla, millä tavalla opetusta järjestetään koulujen sulkuajalla 23.3. – 9.4.2020.

Sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen piti tiistaina todennäköisenä, että perusopetus voidaan keskittää Jokelan koulun tiloihin. Samoin iltapäivätoiminta järjestettäisiin Jokelassa.

 

Opetusministeriön kokoama lista yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittisistä aloista:

Tasavallan presidentin kanslian, eduskunnan ja valtioneuvoston (ministeriöiden) työntekijät

Oikeuskanslerinviraston ja oikeusasiamiehen toimiston työntekijät

Hallinnonalojen valmiushenkilöt

Valtiovaranministeriön hallinnonala

Rahoitusjärjestelmän turvaaminen; rahoitusmarkkinatoimijoiden (pankit, sijoituspalveluyritykset, infrastruktuurit jne.) taloudellinen ja operatiivinen vakaus sekä yhteiskunnan kannalta olennaisten rahoitusmarkkinapalveluiden tarjonnan jatkuvuus sekä – valtion velan- ja varainhallinnan sekä takaustoimintojen jatkuvuus

Taloudellisten voimavarojen hankkiminen ja kohdentaminen; Valtion maksuliike mukaan lukien vastikkeettomien menojen käsittely (esim. kuntien valtionavut), palkkojen ja etuuksien maksaminen, kansalaisten jatkuvien ensisijaisten korvausten maksatus (lakisääteisten vakuutusten lääkkeiden, elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden)

Verohallinnosta, veronkannosta ja tilityksistä vastaavat

Toimitusketjujen turvallisuuden ja tavaraturvallisuuden varmistaminen; Tullin operatiiviset tehtävät

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvät valtion, kuntien ja kuntayhtyminen ICT-palveluiden tuotanto ml. tätä tukevat kaupalliset ICT-alihankkijat

Henkilöstövoimavarojen turvaaminen; Valtion- ja kunta työmarkkinalaitosten toimintakyvyn turvaaminen, henkilöstön käyttöön liittyvän päätöksenteon turvaaminen julkisella sektorilla

Kuntien tehtävät joilla turvataan kansalaisten hyvinvointi ja peruspalvelut

Julkisen vallankäytön ja kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeiset valtion ja kuntasektorin viranomaistehtävät

Oikeusministeriön hallinnonala

Vankeinhoito ja rikosseuraamuslaitoksen laitoshenkilöstö

Ahvenanmaan maakunnan välttämättömät toiminnot

Sisäministeriön hallinnonala

Rajavartiolaitoksen henkilöstö

Poliisihallituksen, poliisilaitosten ja valtakunnallisten yksiköiden henkilöstö

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstö

Suojelupoliisin henkilöstö

Maahanmuuttoviraston henkilöstö sekä vastaanottokeskusten ja säilöönottoyksiköiden henkilöstö

Pelastustoimi: aluehallintovirastojen pelastustoimen ja varautumisen vastuualueiden henkilöstö, pelastuslaitosten henkilöstö (ml. ensihoito- ja ensivastetehtäviä hoitava henkilöstö), sopimuspalokuntien hälytysosastojen henkilöstö (ml. ensivastetehtäviä hoitava henkilöstö

Kriisinhallintakeskuksen henkilöstö

Puolustusministeriön hallinnonala

Puolustusvoimien henkilökunta ainakin seuraavien tehtävien osalta

Valmius, alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen, virka-apu, perustaminen, koulutus, vartiointi- ja turvallisuustoiminta

Lisäksi yleisesti johtamisen ja ennakoivan päätöksenteon sekä tilannekuvan ja tilanteenarvioinnin edellyttämä henkilöstön saatavuus tulee varmistaa (liittyy kaikkiin edm. toimialoihin/vast.)

Huolto ja ylläpito ml. alihankintana tuleva palvelusuorite

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Opetushenkilöstö laajasti kaikilla koulutusasteilla

Muistiorganisaatioiden henkilökunta osin

Henkisen kriisinkestävyyden kannalta kirkon ja seurakuntien työntekijät osin

Nuorisotyöntekijät

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Elintarvikehuollon henkilöstö, ml. alkutuotanto, elintarviketeollisuus ja –jakelu

Kauppa, kaupan logistiikkakeskukset ja kuljetus, Food Service tukkukauppa ja laitoskeittiöt

Vesihuollon turvaamisen tehtävät, ml. vesihuoltolaitokset, vesikemikaalituotanto ja -logistiikka

Tulvariskien hallinta ja patoturvallisuuden valvonta

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom, ml. kuljettajantutkinnot ja ammattipätevyyksien asiakaspalvelu, Ajovarma Oy

Väylävirasto

Ilmatieteen laitos

ELY-liikennevastuualueen henkilöstö: Kunnossapitourakoitsijat (valtion ja kuntien tie-, rata- ja meriväylät), ELY-L valmius- ja varautumistehtävät, Finferries saaristoliikenne

TMF-konserni (Traffic Management Finland)

Yleisradio Oy ja kaupallinen päämedia: Operatiivinen henkilökunta ja toimittajat

Joukkoliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö, kaikki linja-auto, raitiovaunu- ja metrokuljettajat, HSL liikenteenohjaus, turvahenkilöstö (vartijat ja järjestyksenvalvojat)

Tavaraliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö

Elintarvike, polttoaine ja raaka-ainekuljetukset, kaikki kuorma-autokuljettajat / kaikki kuljetusyritykset / SKAL jäsenistö ja muut kuorma-autojen mekaanikot, terminaalihenkilöstö

Jakeluliikenne ja postitoiminta: Jakelutoimijoiden operatiivinen henkilökunta, Posti Oyj konsernin operatiivinen henkilökunta, liikenteenohjausyhtiön toiminnan turvaaminen (mukana ANS/lentopalvelut, VTS/meriliikenne, raide/tieliikenne)

Varustamot ja merenkulku (ml. jäänmurto ja Arctia Oy), luotsaus, alusten miehistöt, satamaoperaattorien henkilökunta eli satamatyöntekijät, jotka purkavat / lastaavat aluksia, satamien tietyt palveluntuottajat kuten alusten kiinnittäjät ja satamahallinto sekä saaris-toliikenteen kuljettajat

Ilmailu: lennonvarmistus- / ilmaliikennepalvelujen tuottamiseen osallistuva henkilöstö kuten lennonjohtajat, il-mailutiedotuspalvelu, lentosään tuottava henkilöstö, lennonvarmistuksen tekninen henkilöstö, lennon tiedottajat, lento-operaattoreiden ohjaajat, matkustamohenkilöstö, tekniikan henkilöstö, lennon suunnitteluhenki-löstö, maahuolintayritysten henkilöstö, lentoaseman turvatarkastushenkilöstö ja turvavalvomo, lentoaseman kunnossapitohenkilöstö, pelastushenkilöstö, viesti- ja tekniikan henkilöstö

Raideliikenne: Liikenteenohjaus, yksikön kuljettamisesta vastaavat henkilöt mm. kuljettajat ja vaihtotyönjohtajat, turva-laite-, sähkörata- ja infrakunnossapitäjät, sähköradan käytönjohtaja, konduktööri.

Tietoliikennepalvelut

Teleoperaattoreiden, internet-palveluntarjoajien, teleurakoitsijoiden, ICT-palveluntarjoajien ja tietotur-va-alan yritysten operatiivinen henkilökunta.

Luokitus- ja arviointilaitokset

Ajoneuvokatsastus

Muut yhteiskunnan olennaiset ja välttämättömät tehtävät, jotka vaikuttavat ihmisten liikkumiseen ja viestimiseen

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Sähkö-, lämpö- ja polttoainehuolto, ml. siirto ja jakelu

Ydin- ja säteilyturvallisuus

Yritysrahoitus

Palkkahallinto

TE-toimistot, ELY-keskukset (hankinnat, TE-palvelujen johtaminen, yrityspalvelut), KEHA-keskus (henkilöstöpalvelut, digipalvelut, maksatukset),TE-Asiakaspalvelukeskus (puhelinpalveluja).

Kilpailu- ja kuluttajaviraston yrityskauppavalvontaan liittyvät tehtävät

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin vastuulla oleva sellaisiin kohteisiin kohdistuva lupavalvonta, jotka aiheuttavat suuronnettomuuksien vaaraa (esimerkiksi kemianlaitokset, kaivokset)

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) rekisteröintitehtävät

Huoltovarmuuskeskus ja huoltovarmuusorganisaation poolisihteerit ja vast.

Huoltovarmuuden kannalta kriittiset toiminnot esim. logistiikka ja kemian-, öljy-, muovi- ja pakakkausteollisuus, lääkehuolto, elintarvikehuolto ja energiahuolto, metsä-, teknologia- ja rakennusteollisuus

Yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisten järjestelmien valvontaan, huoltoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät

Maahanmuuttoviraston henkilöstö

Kuntien maahanmuuttajapalvelut ja yleisneuvonta

Edellä mainittujen tehtävien ja toimintojen käynnissä pitämiseksi välttämättömät tukitoiminnot.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, ml. tutkimus

Fimea

STUK

Valviran johto ja kriittisten toimintojen ohjaus ja valvonta

THL:n johtaminen ja tartuntatautiasiantuntemus tukitoimintoineen, laboratorio

THL:n valtion palvelut (oikeuslääketiede, vankimielisairaalat valtion koulukodit, valtion mielisairaalat)

Työterveyslaitoksen tartuntatauteihin sekä niiden terveys- ja työsuojeluvaikutuksiin liittyvä osaaminen

Turvakotipalvelut

sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta ja muut vakuutusalan muutoksenhakulautakunnat

Vammaisten henkilöiden henkilökohtaiset avustajat

Ympäri vuorokauden auki oleva väkivaltaa kohtaaville tarkoitettu puhelinpalvelu, Nollalinja

AVIen POL ja TS-vastuualueiden johtaminen ja kriittisten toimintojen ohjaus ja valvonta

Lääkehuolto sisältäen lääkehuollon toimijat ja lääkehuollon toimintaan liittyvät logistiikkaketjut

Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö

Kela ja työttömyyskassojen etuustoiminta, muut sosiaaliturvan toimeenpanijat

Siivous- ja puhdistuspalvelut

SPR veripalvelu ja logistiikka

Ympäristöministeriön hallinnonala

Jätehuolto

Yhdyskuntien vesihuoltoon kuuluvan jätevedenpuhdistamoiden toiminta ja niiden jätehuolto

Ympäristölupavalvonnassa varautuminen vahinkojen varalta

SYKEssä ympäristötietorekisterien toimintaa ylläpitävä henkilöstön

SYKEn varalla oloa ylläpitävä henkilöstö

Ulkoministeriön hallinnonala

konsulipalvelut

Ulkomaankaupan edellytysten turvaaminen

Vientivalvonta ja lupamenettelyt

EU:n kauppapolitiikka

Turvallisuuspolitiikka, UTVA

Muut toiminnot

Kriittiset toiminnot ja etätyöt mahdollistavat välttämättömät tietohallinnon palvelut kaikilla aloilla

Hautaustoimi

 

 

PAIMIOSSA KOULUJEN opetushenkilöstö on töissä tämän loppuviikon ajan. He vastaanottavat kouluun ne oppilaat työjärjestyksen mukaisesti, jotka kouluun tulevat, ja koulutyötä järjestetään niille jotka koulussa ovat.

Kaikki vuosiluokkien 4–9 oppilaat, jotka eivät kuulu erityisen tuen piiriin, jäävät kotiin. Samoin jäävät kotiin kaikki vuosiluokkien 1-3 oppilaat, jotka eivät kuulu erityisen tuen piiriin ja joiden huoltajat katsovat, etteivät he työskentele yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla.

Iltapäivätoimintaa järjestetään vain niille oppilaille, jotka käyvät koulua. Kotiin jäävillä oppilailla ei ole oikeutta tulla iltapäiväkerhoon.

Koulukuljetukset liikennöidään ajalla 18.– 20.3. normaalisti siitä huolimatta, että suurin osa oppilaista jää kotiin.