“Ei toteuttamiskelpoinen” – ELY-keskukselta täystyrmäys Paimion valtuutettujen tielinjausaloitteelle

0
Aihekuva Oinilanmäestä

PAIMIO

Varsinais-Suomen ELY-keskus ei näe edellytyksiä Paimionjoen ylittävän uuden tieyhteyden linjaamiselle Sähköyhtiöntien ja Sukselantien välille.

Paimion kaupungille äskettäin antamassaan lausunnossa ELY-keskus katsoo, ettei useiden paimiolaisvaltuutettujen viime syksynä tekemä tielinjaus-aloite ole toteuttamiskelpoinen.

Valtuutettujen ehdottaman uuden tieyhteyden esteinä ovat muun muassa nykyiset kaavat, tämänhetkiset kaavoituksen linjaukset, hankkeiden priorisointi ja rahapula.

Liikenteellisiä perusteita niukasti

Konkreettisina esimerkkeinä esteistä ELY toteaa, että ehdotettu tieyhteys ei ole maakuntakaavan eikä Vistan osayleiskaavan mukainen.

– Uusien tievarausten tarve ratkaistaan nimenomaan kaavoituksen kautta. Mikäli tieyhteyttä ei ole huomioitu kaavoissa, teiden yksityiskohtaiseen suunnitteluun ei ole lainsäädännönkään puitteissa edellytyksiä, huomauttaa ELY vastauksessaan Paimion kaupungille.

Kaavoitusratkaisujen tueksi voidaan tehdä tarpeen mukaan uusien tieyhteyksien tarveselvityksiä. ELY-keskus ei pidä kuitenkaan tarpeellisena kyseisen yhteystarpeen selvittämistä, sillä alue on muun muassa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

ELY-keskuksen tämänhetkisen näkemyksen mukaan ei ole olemassa myöskään riittäviä liikenteellisiä perusteluja tarveselvityksen laatimiseksi.

– Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät olemassa olevan rakenteen maksimaalista hyödyntämistä kansantalouden ja resurssitehokkuuden näkökulmasta, joten uusia yhteyksiä kehitetään ainoastaan merkittävien liikenteellisten tarpeiden perusteella, ELY:stä todetaan.

ELY huomauttaa lausunnossaan lisäksi, että yleisesti kaavoituksessa on viime aikoina ollut suuntauksena alemman luokan maanteiden ohikulkutievarauksista luopuminen.

Taajamien ohikulkuteitä ei ole myöskään rahoitussyistä viime vuosina toteutettu. Tieverkon parantamiskohteet ovat kohdistuneet keskeiselle pää- tai seututieverkolle.

– ELY-keskuksen alueella on jonossa runsaasti toteutusta odottavia tie- ja siltahankkeita, jotka ovat pääsääntöisesti olemassa olevan tieverkon parantamisia sekä siltojen kunnostamisia ja uusimisia.”

Monen ryhmän yhteinen aloite

Aloitteen Paimionjoen ylittävän uuden tieyhteyden linjaamiseksi Sähköyhtiöntien ja Sukselantien välille tekivät viime marraskuussa Paimion keskustan, kokoomuksen, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten valtuustoryhmät sekä kristillisdemokraattien valtuutettu Kimmo Jalonen.

”Me allekirjoittaneet valtuustoryhmät ja valtuutetut esitämme, että Paimion kaupunki ryhtyy pikaisesti neuvotteluihin ELY:n ja Väyläviraston kanssa uuden tieyhteyden linjaamiseksi Sukselantien ja Sähköyhtiöntien välille. Ala-Vistan liikennetilanne Isonsillan ja rautatiealikulun takia vaatii nopeita ratkaisuja”, aloitteessa todettiin.

Paimion kaupunki toimitti valtuustoaloitteen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne-vastuualueen liikennejärjestelmäyksikköön lausunnolle.

Moision ja lähialueen asukkaat lähettivät joitakin viikkoja sitten kaupungille kannanoton valtuustoaloitteen johdosta. Sadan hengen allekirjoittamassa kannanottokirjeessä tuotiin esille turvallisuuteen ja asumisviihtyvyyteen liittyviä seikkoja.

Asukkaiden kannanottokirje toimitettiin paitsi kaupungille myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikennejärjestelmäyksikköön tiedoksi.