Uusi tieliikennelaki toi ennakointivelvollisuuden, uusia merkkejä ja rajoituksia

0
Uusia merkintöjä tulee mm. tasa-arvoisiin risteyksiin Mannerbergintielle Oinilassa.

PAIMIO

Monet kerrat on todettu, ettei liikenteen turvallisuutta takaa se, että itse tuntee liikennesäännöt ja noudattaa niitä. Näinhän se on, että vastaan voi tulla joku, joka piut piittaa.

Eilen maanantaina astui voimaan uusi tieliikennelaki, johon on kirjattu myös ennakointivelvollisuus. Se tarkoittaa, että tienkäyttäjän on liikenteessä ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa ja sopeutettava oma toiminta niin, ettei syntyisi vaaratilanteita tai vahinkoja. Käytännössä tämä on ollut hyvän ajotavan mukaista aiemminkin, mutta nyt se siis kirjattiin lakiin.

Ajatus on suojella liikenteessä heikommassa asemassa olevia liikkujia, kuten jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Erityisesti kohderyhmänä ovat olleet kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat eli ikäihmiset ja lapset ja siksi on korostettu kaikkien liikkujien vastuuta turvallisuudesta, liikenteen sujumisesta ja ympäristöstä.

Paitsi sujuvuutta ja turvallisuutta, lain pitäisi luoda edellytyksiä liikenteen digitalisoitumiselle ja turvalliselle automaatiolle.

Uutena asiana laki sisältää säännökset liikennevirhemaksusta. Virhemaksua voidaan käyttää vähäisten liikennerikkomusten seuraamuksena.

Alin sallittu nopeus

Teille voidaan jatkossa osoittaa uudella liikennemerkillä vähimmäisnopeus, jota hitaammin ei saa ajaa, ellei liikennetilanne sitä edellytä. Jos on syystä tai toisesta hetkellisesti “teiden tukko”, tulee automaattisesti velvollisuus väistää muuta liikennettä.

Ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset jäävät unholaan. Jatkossa esimerkiksi paketti- ja matkailuautoilla noudatetaan samoja nopeusrajoituksia kuin henkilöautoilla. Enintään 750-kiloista kevytperävaunua vedettäessä suurin sallittu nopeus nousee 80 kilometristä tunnissa sataan kilometriin. Se vaatii myös kuormaamiselta taitoa.

Uuden lain mukaan turvallinen kuljettaminen tarkoittaa, että tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet on otettava huomioon. Ajoneuvo on kuormattava siten, ettei kuorma voi vaarantaa henkilöä, vahingoittaa omaisuutta, laahata maata, pudota, pölytä tai aiheuttaa muuta haittaa. Kuorma ei saa myöskään synnyttää tarpeetonta melua.

Auto pitää hallita kaikissa tilanteissa, eli se on saatava pysähtymään tien näkyvällä osalla.

Liuta uusia liikennemerkkejä

Lainvalmistelun ohjenuorana oli pyrkiä mahdollisimman yksinkertaisiin ja helposti ymmärrettäviin säädöksiin ja tätä tukee se, että liikennemerkkejä uudistettiin ymmärrettävämpään muotoon. Kokonaan uusia liikennemerkkejä tulee viisikymmentä. Useat liikennemerkkien ihmishahmot ja symbolit yhdenmukaistettiin kansainvälisesti sovittujen mallien ja muotojen mukaan.

Uusia liikennemerkkejä ovat mm. ajokaistojen yhdistyminen ja vähimmäisnopeus. Lisäksi monia merkkejä on selkeytetty, esimerkiksi kuvioita ja merkeissä esiintyviä hahmoja on yksinkertaistettu. Muuttuneet liikennemerkit korvataan pitkähkön siirtymäajan kuluessa.

Yksi näkyvä muutos on , että uuden tieliikennelain myötä keltainen sulkuviiva muuttuu valkoiseksi. Sulkuviivojen tulee olla valkoisia kuitenkin vasta siirtymäajan jälkeen eli viimeistään 31.5.2023.

Pysäköinti taajamissa on jatkossa sallittua myös tien vasemmalle puolelle eli vastaantulevan kaistan reunaan. Pysäköinnissä saapumisaikansa voi myös ilmoittaa pysäköintikiekon sijasta vaikka paperilapulla tai muulla selkeällä tavalla.

Valojen käytöstä on myös uusi ohjeistus. Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on ajon aikana käytettävä ajovaloja ja takavaloja pimeällä, hämärässä tai muutoin huonon näkyvyyden aikana. Pelkät huomiovalot eivät riitä. Myös tielle pysäköidyssä ajoneuvossa on oltava valot pimeällä. Uusi laki sallii myös Euroopan teiltä tutun käytännön, eli hätävilkkujen käytön liikkuvassa ajoneuvossa, jos on tarpeen varoittaa muita tienkäyttäjiä vaarasta, kuten vaikka liikenteen yllättävästä hidastumisesta tai pysähtymisestä.

Talvirengaspakko ei ole enää sidottu kalenteriin vaan keliin. Lain mukaan talvirenkaat on ensi syksystä lähtien oltava alla marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä edellyttää.

( lähde: Traficom)

Pyöräilyn turvallisuuteen parannuksia

Uusi tieliikennelaki tuo Paimiossakin katujen ja teiden varsille useita uusia liikennemerkkejä liittyen polkupyöräilyyn. Pyöräsuojatiemerkki kertoo, että muulla liikenteellä on väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa, pyörätien jatkeella. Tällä merkillä varustettu pyörätien jatke on aina rakenteellisesti korotettu. Pyörätien jatke osoitetaan kahdella valkoisella katkoviivalla tai mustana raitana suojatiemaalauksessa.

Väistämissäännöt pyörätien jatkeella eivät muutu, mutta pyörätien jatketta risteävän tien väistämisvelvollisuusmerkit muuttuvat. Autoilijoiden väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella merkitään jatkossa aina kärkikolmiolla, stop-merkillä tai liikennemerkillä.

Jos liikennemerkkiä ei ole asennettu, pyöräilijä on väistämisvelvollinen pyörätien jatkeella. Siirtymäaika vaatii erityistä tarkkaavaisuutta, sillä merkintöjen laittamiseen on aikaa kesään 2023 asti. Kati Timonen Paimion kaupungilta kertoo, että ensimmäisiä merkkejä Paimiossa asennetaan tänä kesänä.

– Tasa-arvoisissa risteyksissä tulee olla suojatiemerkintä, jolloin pyöräilijä väistää autoa. Esimerkiksi tälläisiä risteyksiä on Mannerbergintien kaikki risteykset eli Luciantie, Jänistie, Sopulitie. Sinne tehdään suojatiemerkinnät tänä kesänä.

– Kun autoilijalla on väistämisvelvollisuus kolmion, stop-merkin tai liikennevalojen takia, tehdään suojatie+pyörätien jatkemerkinnät. Tälläinen on esimerkiksi Vistantie-Pyölintie risteyksessä.

Vistantien poikki menevissä tienylityspaikoissa pyöräilijän on väistettävä autoa suojatiellä.

Vilkas pyöräilyreitti voidaan jatkossa merkitä uudella liikennemerkillä pyöräkaduksi. Pyöräkadulla voi liikkua myös muita ajoneuvoja, mutta pyöräilijät määrittävät liikenteen tahdin ja ovat ensisijaisessa asemassa.

Pyörätiet ovat ensisijaisesti yksisuuntaisia, mutta uusi lisäkilpi voi osoittaa kaksisuuntaiseen polkupyöräilyn sallituksi.

Takavalo pakolliseksi

Etuvalon lisäksi polkupyörässä pitää jatkossa olla pimeällä punainen valo takana. Polkupyörään kiinnitettävän valaisimen vaihtoehtona on vaikka kypärään kiinnitettävä valaisin.

Polkupyörällä tai kevyellä sähköajoneuvolla saa kuljettaa matkustajia kuljettajan ja matkustajan iästä riippumatta, mutta käytössä on oltava matkustajalle sopiva istuin. Polkupyörässä pitää tällöin olla kaksi erillistä jarrua.

Kevyellä sähköajoneuvolla eli sähköpyörällä kulkeva noudattaa aina polkupyöräilijöiden sääntöjä.