Kaikki Peimarin kunnat kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun

0
Eskarilaiset tekivät torstaina tehtäväkirjaa Hanhijoen päiväkodissa Paimiossa. Syksyllä käynnistyvän esiopetuskokeilun odotetaan antavan tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin.

PAIMIO-SAUVO-KAARINA

Paimion ja Kaarinan kaupungit sekä Sauvon kunta on valittu mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttama kokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin.

Vuonna 2021 alkavan kokeilun kohdejoukkoon kuuluvat ne kokeilukuntien alueella asuvat lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2016.

Käytännössä kokeilussa on perustaltaan kyse siitä, että kokeiluyksiköissä esiopetuksen piiriin tullaan jo viisivuotiaina nykyisen kuuden ikävuoden sijasta.

Ajallisesti kokeilu ulottuu elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeilutoimipaikoista sekä koe- ja verrokkiryhmistä päätetään alkuvuonna 2021.

Kokeilu- ja verrokkiyksiköitä

Paimio ja Kaarina ovat niiden kuntien joukossa, joiden sisältä valitaan paitsi kaksivuotista esiopetusta järjestävät kokeilutoimipaikat myös niiden verrokkitoimipaikat:

Sauvo puolestaan kuuluu sellaisten kuntien kokeiluryhmään, jossa järjestetään kaksivuotista esiopetusta, mutta ilman verrokkiryhmää.

Kokeilusta ja esiopetukseen ilmoittautumisesta tiedotetaan huoltajille lisää sitä mukaa, kun opetus- ja kulttuuriministeriöstä saadaan lisätietoa.

Kuntia, joissa järjestetään kaksivuotista esiopetusta kuluvan vuoden elokuusta alkaen on yhteensä 105. Lisäksi kokeilussa on nykymallin mukaan toimivia verrokkikuntia.

Tasataan oppimiseroja

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on muun muassa vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua. Kokeilun kuluessa saadaan tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja itsetunnon muodostumiseen.

– Yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia kasvattava koulutie alkaa varhaiskasvatuksesta, joka tasaa tehokkaasti esimerkiksi perhetaustasta johtuvia oppimiseroja läpi kouluvuosien, totesi opetusministeri Jussi Saramo viime viikolla.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun on valittu kuntia satunnaisotannalla.