Paikallisjunaliikenne toisi potkua Paimiolle

0
Paimion asemanseudun ohittanut pikajuna kiihdyttää kohti Kriivaria ja Kevolaa.

PAIMIO

Paimion kaupunginhallitus on antanut lausuntonsa Turun ja Helsingin välistä nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA). Lausuntoa on pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue.

Paimion kaupungin lausunto on kaupunginjohtaja Jari Jussinmäen esityksen mukainen.

Lausunnossa todetaan, että kyseinen juna- ja ratahanke tukee Paimion kaupungin pyrkimystä saada henkilöjunaliikenne jälleen toimimaan Turun itäpuolella. Henkilöjunaliikenteen myötä Paimion joukkoliikenneyhteydet monipuolistuisivat ja paranisivat merkittävästi.

Lisäksi paikallisjunaliikenteen asema mahdollistaisi Paimion keskustaajaman kehittämisen myös maankäytön, asumisen ja kaupunkikuvan osalta.

Mihin asema tai pysäkki?


Paimio totea, että – jos tai kun lähijunaliikenne Paimiossa toteutuu – tulee asema-alueen tilantarpeeseen sekä aseman toimintaan liittyviin liikenteen, kevyen liikenteen, huollon, pysäköinnin ja kunnallistekniikan järjestelyihin varautua ajoissa ja riittävän laajasti.

Hankkeen YVA-selostuksessa Paimion aseman mahdollinen sijainti on tällä hetkellä esitetty vain suurpiirteisesti maakuntakaavan mukaisena. Asemapaikan tarkempi aluevaraus tutkitaan ratahankkeen jatkosuunnittelun kuluessa.

Kriivarin ja Toikkalan rataoikaisuvaraukset on suunniteltu vasta ratahankkeen yhteydessä, joten niitä ei ole huomioitu Vistan osayleiskaavassa.

– Kriivarin kohdalta Iso-Heikoistentielle ulottuvalla rataosuudella mahdollinen ratalinjan oikaisu tarkoittaa, että Vistan osayleiskaavan työpaikka- ja asuinaluevarauksia tulee tarkastella uudelleen. Käytännössä se tarkoittaa osayleiskaavan muuttamista, toteaa Paimio lausunnossaan. ja katsoo, että riittävä ja oikea-aikainen yhteistyö ratahankkeen toimijoiden kanssa on välttämätöntä.

Kriivarin kohdalla rataoikaisu sijoittuisi kauemmaksi nykyisestä Kriivarin asuntoalueesta, jolloin rata kulkisi suunnitellun työpaikka-alueen keskeltä. Samalla oikaisu toisi radan lähelle Hanhialan itälaidalle suunniteltua asuinaluevarausta.

Nykyinen ratalinjaus sijaitsee asemakaavoitetulla alueella vain Moisiosta Kriivarin pohjoisosaan ulottuvalla osuudella.

Keskeiset asemakaavojen muutostarpeet sijoittuvat keskustaan, Paimionjoen ja Alvar Aallontien väliselle rataosuudelle – sen molemmin puolin – sekä mahdollisen henkilöliikenneaseman ympäristöön.

Paimio korostaa lausunnossaan, että ratalinjauksen, radan ja niihin liittyvien rakenteiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota arkeologisen kulttuuriperinnön, arvokkaan rakennetun ympäristön ja merkittävien maisematilojen säilymiseen.

Myös meluntorjunnan on oltava huolellista.