Urheilupuiston kaavamuutosehdotus määrittää rakennuspaikat tulevien vuosien sisäurheilutiloille

0
Urheilupuiston kaava-alue. Jäähalli on suunnilleen kuvan keskellä tunnuksella YU. Sen läheisyyteen on merkitty sekä nykyinen että myöhemmin toteutettava pysäköintialue. Rakennuspaikka, jolla nykyinen jäähalli on, muodostaa kaavamuutosehdotuksessa L-kirjaimen muotoisen kuvion. L:n alempi osa on varattu uutta noin 3000 neliömetrin suuruista hallirakennusta varten. Alempana oleva, punaisella värillä reunustettu LP-alue on pysäköintiä varten. Kaava-alueen vasemman laidan harmaat kaistaleet sisältävät kumpikin 1500 neliömetriä rakennusoikeutta.

PAIMIO

Paimion Urheilupuiston asemakaavan muutos on tulossa julkisesti nähtäville kaavaehdotuksena 30 päivän ajaksi. Paimion kaupunginhallitus teki nähtävilläoloon liittyvän päätöksen viime keskiviikon kokouksessaan.

Urheilupuiston alueen kaavan ajan tasalle saattaminen katsotaan tärkeäksi muun muassa rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyn kannalta.

Kaavalla halutaan myös mahdollistaa alueen nykyisen käytön jatkuminen ja Urheilupuiston asteittainen kehittäminen.

Toteutuessaan kaavaratkaisu mahdollistaa useita kehittämisvaihtoehtoja sisäurheilutilojen järjestämiseksi. Nykyinen jäähalli voidaan korvata uudella tai laajentaa sitä vaiheittain. Ratkaisu mahdollistaa myös uuden isokokoisen urheiluhallin rakentamisen jäähallin välittömään läheisyyteen.

Se, että kaava mahdollistaa rakentamista, ei tarkoita, että sitä olisi näköpiirissä. Asemakaavoissa määritellään alueiden maankäyttöä vuosikymmeniksi eteenpäin.

Mahdollinen monitoimihalli – joka palvelee muutakin toimintaa kuin urheilua ja liikuntaa – voidaan yhä toteuttaa vallan hyvin muuallekin kuin Urheilupuiston alueelle.

Luvassa lisää pysäköintialuetta

Paimion Urheilupuiston kaavaehdotuksessa lähdetään joka tapauksessa siitä, ettei isoa liikunta- tai monitoimihallia toteuteta ainakaan Välitien varteen. Sen sijaan jonkinlainen halli saatetaan aikanaan rakentaa jäähallin etelälaidalle. Niille paikkeille on tarkoitus kaavoittaa myös uutta pysäköintialuetta 50 autopaikan verran.

Hallin sijoittaminen Välitien varteen olisi ongelmallista muun muassa siksi, että etäisyyttä ydinkeskustaan on melkoisesti ja että lisääntyvä liikenne häiritsisi Välitien asutusta ja vaikeuttaisi liikenteen sujuvuutta Välitien kapeahkolla katualueella.

Välitien suunnalle on kuitenkin tarkoitus osoittaa huomattava määrä rakennusoikeutta esimerkiksi Urheilupuiston huolto- ja varastorakennuksia, mahdollisia harrastustiloja tai liikuntatilojen ”aputiloja” varten. Rakennusoikeutta ei käytetä, ellei siihen ole tarvetta. Alueella sijaitsevat pallokentät eivät ole uhattuina ainakaan lähiaikoina.

Lisäksi Välitien varteen ehdotetaan uutta 80–90 autopaikan pysäköintialuetta. Ratkaisu jakaisi pysäköintiä eri puolille Urheilupuistoa ja vähentäisi läpiajon tarvetta.

Välitien uusi pysäköintialue palvelisi muun muassa urheilukentän ja kuntoreittien sekä hiihtoladun käyttäjiä. Lisäksi se olisi käyttökelpoinen varapysäköintialue isoille, toisinaan ehkä päällekkäisillekin urheilutapahtumille.

Puistomainen ilme koetaan tärkeäksi

Paimion kaupunginhallitus kuulutti Urheilupuiston asemakaavan vireillepanon 30. toukokuuta 2018. Kaavan valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä luonnoksena seuraavan vuoden keväällä. Nyt kaava tulee nähtäville pitemmälle vietynä ja valmiimpana ehdotuksena.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää vuoden 1973 rakennuskaava vastaamaan alueen nykyistä maankäyttöä ja rakentamista. Lisäksi mahdollistetaan alueen kehittäminen osoittamalla kaavassa mahdolliset tulevaisuuden lisärakennustarpeet ja niiden rakennusoikeudet.

Kaavan valmisteluvaiheessa – marraskuussa 2018 – järjestettiin Internet-kysely Urheilupuistoon liittyen. Kysyttiin, että mitä positiivista ja mitä parannettavaa alueessa on.

Hyvinä puolina pidettiin alueen sijaintia ja monipuolisia mahdollisuuksia erilaisiin liikuntamuotoihin. Parantamistarpeiksi mainittiin urheilukentän katsomo ja valaistus sekä nurmikentän ja rakennusten kunto. Lisäksi liikennejärjestelyjä ja pysäköintiä toivottiin kohennettavan. Esiin nousi myös toive padel-kentästä ja monitoimihallista.

Niinikään tärkeäksi koettiin kuntoilureitit ja alueen säilyminen puistomaisena.

Valmisteluvaiheessa kaavaluonnoksesta lausuivat muun muassa Paimion Seuraparlamentti ja Paimio-Seura ry.

”Uusi halli on mahdoton ajatus”

Paimion Seuraparlamentti näkee hyväksi, että asemakaava päivitetään vastaamaan nykytilannetta ja että alueen lisärakentaminen painottuu muualle kuin Välitien varteen. Parlamentin mielestä Välitien varrelle osoitettu rakennusala tulee silti säilyttää muita rakennustarpeita kuin mahdollista monitoimihallia varten.

Paimio-Seuran mielestä Urheilupuistoon on ympäristöllisistä, toiminnallisista, liikenteellisistä ja viihtyisyyteen liittyvistä syistä mahdotonta rakentaa uutta hallia pysäköintipaikkoineen.

Seura esittää näkemyksenään, että mahdollinen monitoimihalli olisi hyvä sijoittaa Kaaritien tuntumaan.

Kaavan laatija on todennut, että Urheilupuiston isoin rakennuspaikka ulottuu jäähallin eteläpuolelle mahdollistaen myös ison urheiluhallin rakentamisen.

Tällöin ei ensi sijassa ole kyse monitoimihallista.

Pysäköinnille on kaavaehdotuksessa varattu lisäaluetta hallin itäpuolelta, nykyisen pysäköinnin yhteydestä. Vistantien katuliittymä on tarkoitus siirtää nykyistä turvallisempaan kohtaan.

Vistantien ja rakennusalueen väliin on osoitettu puistoalueeksi nykyinen mäntyvaltainen metsikkö, joka ulottuu etelässä Välitielle saakka.

Vistantien varrella sijaitseva Vistan silkkikivi lähiympäristöineen on osoitettu suojeltavana alueen osana. Nykyinen puiston kuntoradan reitti säilyy nykyisellään Välitien varrelta Silkkikivelle saakka.

Metsäala pienenee jonkin verran

Tällä hetkellä Paimion Urheilupuiston alueella on voimassa vuodelta 1973 oleva Ylä-Vistan rakennuskaava. Kyseisen vuoden jälkeen alueelle on rakennettu muun muassa urheilukenttä, hiekkatekonurmi, tenniskenttä, huoltorakennus ja jäähalli.

Kaavamuutoksen kohteena oleva alue on suurimmaksi osaksi Paimion kaupungin omistuksessa. Asuinkiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa.

Urheilupuiston alueen paikallisesti merkittävä suojeltava rakennus on vuonna 1906 valmistunut Tillintupa. Sitä ei saa purkaa eikä korjata tai muuttaa siten, että rakennuksen julkisivujen tai vesikaton kulttuurihistoriallinen arvo turmeltuu.

Kaavamuutos mahdollistaa pysäköintipaikkojen lisäämisen jäähallin luona ja Rivonmäelle johtavan ulkoilureitin tuntumassa. Metsäala pienenee pysäköintialueiden rakentamisen myötä.

Kaavassa säilytetään Vistantien suuntainen mäntyvyöhyke. Kyseinen puistomaisen osan johdosta näkymät Vistantien suunnasta pysyvät pääosin entisellään.

Myös Välitien suunnalla pyritään siihen, etteivät näkymät oleellisesti muutu.