Kaavoja valmistuu Paimiossa

0
Pakurlantien asemakaavaa ja asemakaavan muutosta koskeva kaavaehdotus on tulossa nähtäville.

PAIMIO

Paimion ympäristölautakunta esittää, että Urheilupuiston asemakaavan muutos ja Tiilpruukintien asemakaavan muutos hyväksytään kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.

Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Pakurlantien asemakaavaa ja asemakaavan muutosta koskeva kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Kyseisestä kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta.

Monitoimihallin

paikka ei lukitu


Urheilupuiston asemakaavan muutos on ollut ehdotuksena nähtävillä kuluvan vuoden helmi-maaliskuussa. Ehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa ja 2 muistutusta, joihin kaavan laatija on laatinut vastineet. Lausuntojen ja muistutusten perusteella kaavaehdotukseen on tehty pieniä tarkennuksia.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää vuoden 1973 rakennuskaava vastaamaan alueen nykyistä maankäyttöä ja rakentamista. Lisäksi mahdollistetaan alueen kehittäminen pidemmällä tähtäyksellä osoittamalla kaavassa mahdolliset tulevaisuuden lisärakennustarpeet ja niiden rakennusoikeudet.

Asemakaavan muutoksella osoitetaan lisää rakennusoikeutta muun muassa jäähallin viereen sekä Välitien varteen nykyisten tenniskenttien lähettyville.

Jotkut ovat tulkinneet jäähallin viereiselle tontille merkityn ison rakennusoikeuden merkitsevän sitä, että kauan odotettu Paimion monitoimihalli kohoaa aikanaan kyseiselle paikalle.

Se on mahdollista, mutta lähes yhtä suurella todennäköisyydellä monitoimihalli voidaan sijoittaa johonkin muuhunkin paikkaan Paimion keskustassa.

Hallin sijaintia ei tässä yhteydessä ratkaista.

Tiilpruukintielle

pientaloja


Paimion keskustaajaman itä-/koillispuolelle, Varasvuoren mäkikeskuksen tuntumaan sijoittuva Tiilpruukintien asemakaavan muutos on ollut ehdotuksena nähtävillä maalis-huhtikuussa 2021. Ehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa, joihin kaavan laatija on laatinut vastineet. Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa paritalojen ja/tai erillispientalojen rakentaminen alueelle.

Suunnittelualueen pinta-ala on 1,1 hehtaaria, ja asemakaavalla on osoitettu asuinpientalojen korttelialuetta 0,6 hehtaarin verran. Rakennusoikeutta on luvassa noin 1 200 neliömetriä.

Osa alueesta jää lähivirkistysalueeksi. Pieni osa muutetaan katualueeksi.

Suunnittelualue on länteen viettävä peltorinne. Tiilpruukintien ja metsänreunan korkeusero on noin seitsemän metriä.

Suunnittelualueella on voimassa Preitilän asemakaava ja asemakaavan muutos, jossa suunnittelualue on merkitty lähivirkistysalueeksi.

Pakurlantien kaava

tulossa nähtäville


Pakurlantien asemakaavaa ja asemakaavan muutosta koskeva kaavaehdotus on vasta tulossa nähtäville. Se tapahtunee kohtalaisen pian.

Kyseisen kaavamuutoksen laadinta on käynnistetty yksityisen maanomistajan aloitteesta Pakurlantien alkupään tonttien rajojen muuttamiseksi.

Suunnittelualuetta on laajennettu Paimion kaupungin aloitteesta koskemaan myös asemakaavoittamattomia lähitontteja Pakurlantien varrella sekä osaa korttelista 12 Vistantien ja Kirjakujan välissä.

Vanhan kaavan ajantasaistaminen ja kaavan laajennus on tarkoituksenmukaista, jotta alueen kiinteistönjako ja rakennuspaikkojen käyttötarkoitukset ovat asemakaavan mukaiset ja että keskustassa olevat rakennetut asuinkiinteistöt saadaan asemakaavoituksen piiriin.

Kaavoituksen kustannukset jaetaan maanomistuksen mukaisessa suhteessa. Koska kaupunki omistaa alueella maata eniten, se myös maksaa valtaosan kustannuksista.

Yhteensä puhutaan kuitenkin vain muutamista tuhansista euroista.