Sauvon ryhmillä yhteinen toive: väkiluku nousuun

0
Sauvon koulukeskuksessa vietetään lauantaina Lasten Kulttuuripäivää.

SAUVO

Sauvossa poliittisilla ryhmillä on laaja yksimielisyys siitä, että lopuillaan olevan valtuustokauden suurin onnistuminen on iso kouluprojektin saaminen maaliin, siitäkin huolimatta että työtä säestänyt epäluulo ja kritiikki näkyvät edelleen. Yhtä laajalti tiedossa on, että nyt kun koulu ja pian myös päiväkoti ovat kunnossa, niin velkataakka on pienelle kunnalle raskas.

Taloudessa jatkuvat siis tiukat ajat. Tilanne on tältä osin aivan sama kuin naapureilla ja itse asiassa oikeastaan kunnissa ympäri maan. Rahasta tekee tiukkaa ja lähipalveluista kannetaan huolta, mutta konkretia kangistuu pitkälti toiveiden tasolle, jos ottaa huomioon sen että väestöennusteiden mukaan väestö vähenee ja vanhenee edelleen. Maallemuuton vetovoimaisuutta toivotaan, mutta tässä ollaan kyllä hiukan liikaakin pelkän toiveen asteella, ja toive on toistunut jo jonkun vuoden. Markkinoinnin tehostamisen toive toistuu taas kerran.

Kunnallislehti esitti seitsemän kysymystä kaikille kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneille puolueille. puolueelle. Oheisia vastauksia on hiukan tiivistetty.

1. Päättyvän vaalikauden plussat ja miinukset Sauvossa? Ja miksi?

2. Ryhmänne kolme tärkeintä tavoitetta tulevalla vaalikaudella?

3. Minkä arvioitte olevan tulevan vaalikauden isoin investointi?

4. Kertokaa konkreettisin esimerkein, miten Sauvon kunnan taloutta ja tulopohjaa voidaan vahvistaa?

5. Miten ryhmänne aikoo edistää paikallista hyvinvointia ja elinvoimaa?

6. Minkä poliittisen ryhmän kanssa tulette tekemään yhteistyötä todennäköisimmin?

7. Ryhmänne paikkalukutavoite kuntavaaleissa?

Kokoomus: Uusia asukkaita ja yrityksiä SauvoonSauvon Kokoomuksen vastaukset toimitti Päivi Kallio .

1. Plussaa oli, että saatiin tehtyä päätöksiä ja isoja rakennusratkaisuja Kouluprojekti finaaliin vastoinkäymisistä ja vastarinnasta huolimatta. Miinusta oli kunnan velkamäärän kasvu sekä jatkuva turbulenssi hallinnossa.

2. Veronkorotuksia ei hyväksytä, lähipalveluiden turvaaminen, senioriasuminen.

3. Päiväkoti ja varautuminen Sauvon Vesihuolto Oy:n investointeihin.

4. Asukasmäärän kasvattaminen, uusien yritysten sijoittuminen Sauvoon, yritysten toimintaedellytysten parantaminen.

5. Kohtuullinen veroaste, kulttuuri- ja harrastetoiminnan mahdollistaminen.

6 . Asiakokonaisuuksista riippuen mitään ryhmää ennalta poissulkematta.

7 . 6

SDP: Lähipalveluiden puolestaSauvon Työväenyhdistyksen vastaukset toimitti Eeva-Kaarina Sundberg.

1. Plussat: Kouluhankkeen saaminen päätökseen ja päiväkotihankkeen aloittaminen ja tätä kautta lasten ja työntekijöiden turvallisuus ja terveys on saatettu paremmalle tasolle.

Miinuspuolelle kirjautuu johtavien viranhaltijoiden vaihtuvuus ja puuttuminen. Näin siksi, että kunnassa on keskeneräisiä asioita, jotka eivät edenneet viranhaltijoiden puuttuessa tai vaihtuessa.

2. Helposti saavutettavat lähipalvelut niin lapsille, nuorille, ikäihmisille kuin työikäisille. Muuttoliikkeen positiivisen kehityksen vauhdittaminen, vetovoimatekijöinä koulu ja varhaiskasvatus, sekä monipuolisen asuntotarjonnan mahdollistaminen. Turvallisuuden takaaminen kunnassamme.

3 . Pidämme tärkeänä nykyisten rakennusten ja toimintojen ylläpitämisen pienillä investoinneilla. Keskusta – Lautkankareen kevyenliikenteen väylän rakentaminen on suurin rahallinen investointi, sekä myös Seuralan urheilukentän monipuolisen toiminnan mahdollistaminen.

4. Kunnan positiivisella markkinoinnilla, jotta saadaan lisää kuntalaisia sekä uusia yrityksiä kuntaan. Muistamalla että nykyisitä asukkaista ja yrittäjistä täytyy pitää myös huolta.

5. Laadukkailla peruspalveluilla, jotka ovat saatavilla oikea-aikaisesti. Taataan yritysten toimintakyky, jotta kunnassa säilyy työpaikkoja. Lisätään kunnan positiivista markkinointia, mm. rauhallisena asuinpaikkana.

6. Olemme valmiita yhteistyöhön kaikkien poliittisten ryhmien kanssa asioiden eteenpäin viemiseksi.

7. Tavoitteenamme on säilyttää nykyiset 3 paikkaa.

Vasemmistoliitto: Kestävää, keskustelevaa päätöksentekoaVasemmistoliiton vastaukset antoi Marko Pekkarinen :

1 . Kuluneen vaalikauden plussaa ovat ehdottomasti mittavien rakennushankkeiden toteuttaminen. Niiden seurauksena on saatu paitsi hyviä tiloja, myös korjausvelkaa pienennettyä merkittävästi. Kiitosta kuuluu antaa myös sosiaali- ja terveyspuolen työntekijöille. Ihmisille omana työnä tuotetut palvelut ovat olleet hyviä ja toiminta on todistetusti kustannustehokasta.

Vaikka kouluprosessi ei kaikilta osin edennyt niin kuin Vasemmistoliitto olisi halunnut, olemme tyytyväisiä uusiin tiloihin. Rakennusten hoidossa aiemmin tehtyjä virheitä ei saa tehdä uudestaan. Investoinneista on pidettävä huolta ja esim. sisäilman laadun seurantaa on tehostettava edelleen.

2. Kestävä päätöksentekotapa: kunta on kuntalaisia varten – ei päinvastoin. Dialogia kuntalaisten kanssa vahvistettava,sillä suunnitelmallisuus ja avoimuus ovat avaimet kestävään päätöksentekoon. Vastuullisuus ja ekologisuus osaksi kunnan hankintoja.

Olemme pienten puolella: kehitetään ja laajennetaan harrastustakuumallia, nollatoleranssi syrjinnälle, kiusaamiseen puututtava määrätietoisesti, ehkäistään lasten ja nuorten eriarvoistumista, perusopetukseen riittävät resurssit, lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa.

Ympäristönäkökulmat esiin: ”ei” kunnallisille avohakkuille, eläinvaikutusten arviointi osaksi päätöksentekoa, kartoitetaan mahdollisuudet luonnonsuojelualueen perustamiseen, tehdään tiekartta hiilineutraaliuteen ja Marjaniemen leirintäalueesta tehtävä ympäristökohde, jonka palvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

3. Kauan kaivattujen päiväkodin ja Lautkankareen pyörätien jälkeen on Vasemmiston mielestä senioritalon vuoro. Sen tarve on suuri. Lisäksi urheilukenttä lähialuieneen tarvitsee selkeän suunnitelman, jota voidaan lähteä toteuttamaan taloudellisen tilanteen salliessa. Investoinneissa on järkevää käyttää hyväksi hankerahoituksia.

4 . Kunnan taloutta ja tulopohjaa vahvistetaan parhaiten parantamalla Sauvon houkuttelevuutta. Kunnan markkinointistrategia kuntoon ja käyttöön, kunta houkuttelevaksi perhelle ja yrittäjille. Tonttimyyntiin vauhtia ottaen huomioon viihtyisä keskusta, etätyön mahdollisuudet.

Veroasteen nosto ei houkuttele sen enempää kuin palvelumaksujen nostokaan. On mietittävä myös porkkanoita syntyvyyden lisäämiseksi Sauvossa. Elinvoiman ja itsenäisen Sauvon eteen on tehtävä kestäviä panostuksia.

5. Vasemmisto on yhteistyökykyinen ja- haluinen puolue. Emme laita puolueita ”paremmuusjärjestykseen”, vaan haluamme tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa.

7. Odotamme 3-4 valtuustopaikkaa.

Vihreät:

Avoimuutta, ympäristöarvoja ja vetovoimaaVihreiden vastaukset Sauvosta toimitti Laura Hannula .

1. Plussat: Investoinnit koulurakennukseen ja päiväkotiin. On myös tartuttu toimeen infrastruktuurin kunnostuksessa.

Miinukset: Kunnan henkilöstön resurssit eivät ole olleet riittävät.

2. Haluamme edistää yhteistä ja avointa kulttuuria, tukea yrittäjyyttä sekä panostaa ympäristönsuojeluun.

3. Päätöksiä tulee tehdä viemäriverkoston kunnostamisesta ja jätevedenpuhdistamon mahdollisesta saneerauksesta. Vaalikauden aikana toteutuu kevyen liikenteen parantaminen (Lautkankareen pyörätie).

4. Kunnan talous vahvistuisi uusien asukkaiden ja vilkastuvan yrityselämän kautta. Houkuttelevuudessa on huomioitava perheiden moninaisuus ja erilaiset elämäntilanteet. Haluaisimme selvittää mahdollisuuksia ekokylän tai minitaloalueen rakentamiseen.

5. Haluamme, että Sauvossa on avoin ja rohkaiseva ilmapiiri, jossa eletään toisia kunnioittaen. Pienessä kunnassa meidän tulisi nostaa, ei lytätä toisiamme. Haluaisimme löytää keinoja, joilla torjutaan yksinäisyyttä ja helpotetaan vertaistuen löytämistä.

6. Erityisesti Vasemmiston kanssa arvomaailmamme kohtaavat.

7. 2

Keskusta: Tarkkaa taloutta ja elinvoimaisuuttaSauvon Keskustan vastaukset kirjasi Perttu Laaksonen .

1. Merkittävintä uuden päiväkodin ja koulun rakentaminen. Hankkeet ovat olleet Sauvon mittakaavassa isoja. Kouluprojekti saatettiin onnistuneesti loppuun ja päiväkotihanke etenee aikataulussa.

Miinuksena oli, että velkaannuttiin lisää, mikä on huolestuttavaa. Kunnan talous on kuitenkin tällä hetkellä vakaa ja viime vuoden tulos oli positiivinen. Taloudenpidossa tulee pienessä kunnassa olla jatkuvasti tarkkana.

2. Sauvon elinvoimaan ja vetovoimaan tulee panostaa kunnolla. Tarkan euron taloudenpito on välttämätöntä – haluamme pitää itsenäisen Sauvon tulevaisuudessakin. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lähipalveluja – ne tulee saada Sauvosta kaikenikäisille jatkossakin.

3. Pyrimme menemään vain välttämättömillä investoinneilla tulevat vuodet. Investointeja tulee harkita aina vuosi vuodelta kantokyvyn mukaan. Liiallista velkaantumista tulee välttää.

Esille nousee senioritalon rakentaminen, jossa kunta on jollain tavalla mukana, kunnan rakennusten lämmitysjärjestelmien muuttaminen öljystä uusiutuviin energiamuotoihin, kevyenliikenteenväylät, vedenpuhdistamon uusiminen ja liikuntapaikkarakentaminen.

4. Meillä on Sauvossa hyvät puitteet erityisesti kaikkiin lapsiperheiden tarvitsemiin palveluihin. Myös vanhuksille tarjottavat palvelut toimivat hyvin. Tulemme satsaamaan Sauvon tunnetuksi tekemiseen ja markkinointiin, jotta tänne muuttaa uusia asukkaita, jotka haluaisivat rakentaa kodin tänne. Satsaamme myös muuttajiin, jotka voisivat tuoda pienyrityksen mukanaan. Sauvo on pienyrityspaikkakunta ja täällä on hyvät edellytykset esim. tietotyön tai käsityöläisammattien harjoittamiseen.

Tonttimyynnistä saadaan tuloa. Uudet asukkaat tuovat verotuloja, lisääntyvä asukasluku vilkastuttaa yksityispalvelujen kysyntää, synnyttää uutta yritystoimintaa ja lisää elinvoimaa koko kunnassa.

5. Nykyisen elinkeinotoimikunnan tehtävänkuva tulee laajentaa ja perustaa sen tilalle elinvoimatyöryhmä, joka voimakkaasti yhdessä kunnanhallituksen kanssa edistää Sauvon vetovoimaa. Osana tätä on markkinoinnin kehittäminen. Kunnan viestinnän ammattimainen lisääminen on myös tarpeen. Kunnan virkamiesten markkinointi- ja viestintätyötä tulee tukea perustamalla ammatillisesti suuntautunut ohjausryhmä, joka tuottaa ideoita Sauvon markkinointia varten ja tukee tavoitteisiin pääsyä. Tulemme edistämään myös Sauvon siisteyttä. Yksi osa viihtyisyyttä on satsata tiekyltteihin, istutuksiin, tienvarsiin ja sisääntuloväyliin. Lisäksi Sauvon torialuetta tulee kehittää ja kunnan yleistä ilmettä tulee parantaa.

6. Keskusta tekee yhteistyötä kaikkien ryhmien kanssa, koska pienessä kunnassa on tärkeää tehdä asiat sopuisasti. Kuntapolitiikassa ei ole hallitus-oppositio -asetelmaa, vaan lähipalveluja ovat kehittämässä kaikki yhdessä. Luottamushenkilöpaikat jaetaan demokraattisten vaalien tuloksen mukaisesti. Myös vastuu jaetaan yhdessä. Jokaisen osapuolen pitää tehdä osansa, jotta ei tarkoituksellisesti hajoteta yhteistyötä.

7. Lähdemme tavoittelemaan lisäpaikkoja.

KD: Väkiluvun kasvu toisi verotulojaKristillisdemokraattien vastaukset antoi Juhani Laulajainen .

1. KD:lla ei ollut menneellä vaalikaudella edustajaa valtuustossa ja sen vuoksi asioita katsotaan ulkopuolelta. Suurin plussa oli uusi koulu. Miinuksena voisi pitää asukasluvun kehittymistä. Olisi tärkeää saada väkiluku nousuun ja sitä kautta lisää verotuloja.

2. Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen, vanhusten kotona-asumisen edellytysten parantaminen sekä kunnan vetovoimatekijöiden parantaminen esim. paremmilla tietoliikenneyhteyksillä.

3. Tie- ja katuverkon kunnon ja valaistusten parantaminen.

4. Etätöiden yleistyttyä kuntaan pitäisi saada houkutelluksi uusia asukkaita kohtuuhintaisilla tonteilla sekä toimivilla tietoliikenneyhteyksillä.

5. Matkailun kehittämiseen yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa on tarjolla vielä paljon uusia mahdollisuuksia. Sauvon merellistä luontoa ei tässä mielessä ole hyödynnetty läheskään täydellä teholla.

6 . Pienessä kunnassa puoluepolitiikan rooli vähenee ja ihmisten merkitys kasvaa. Varmaan jokaisesta ryhmästä löytyy yhteisiä asioita. Luontaisimmat yhteistyökumppanit löytyvät kokoomuksen ja keskustan taholta, mutta tässä vaiheessa ei haluta sulkea ketään pois.

7. 1

PS: Korjausvelka huolena, Sauvo tunnetuksiVastaukset antoi Silvia Koski .

1. Plussaa: Uusi hyvä koulu, sivistyksen toimialan positiivinen kehittyminen, päiväkodin laajennusprojekti. Onnistuneet viranhaltijarekrytoinnit.

Miinusta: Soraharjun ranta-asemakaavaehdotuksen hylkääminen. Siinä meni konkreettinen mahdollisuus kehittää Sauvon vetovoimaa, matkailua ja yritystoimintaa.

Vesimaksujen nousu korjausvelan vuoksi.

Jatkuvat budjettiylitykset ja ylioptimistiset kustannusarviot, jotka vaikeuttavat päätöksentekoa. Miinusta ovat myös homeiset rakennukset.

2. Järkevä linja taloudenpidossa – kuntalaisten kallisarvoisten verovarojen käytön priorisointi perusasioihin ja unohdetaan hankkeet, jotka eivät tiukassa taloustilanteessa ole nyt välttämättömiä. Kunnan peruspalvelut on pidettävä vähintään nykyisellä tasolla.

Yrittäjämyönteisyyden edistäminen. Ryhmämme haluaa mahdollistaa päätöksenteon kautta yrittämisen mahdollisimman houkuttelevaksi ja sujuvaksi Sauvossa. Nopeat, reilut ja selkeät päätökset ja kaikille tasavertaiset mahdollisuudet yrittää. Kunnan hankinnat tehdään avoimesti ja reilusti niin, että yrittäjien on mahdollisuus osallistua niihin tasapuolisesti. Kaverikapitalismin ja suhmuroinnin sijaan on ajateltava kunnan kokonaisetua.

Sauvon vetovoiman kehittäminen niin, että tänne halutaan asumaan ja matkailemaan. Turvallisuudesta huolehtiminen esim. valaistuksen ja turvallisten liikennejärjestelyjen avulla. Lapsille ja nuorille turvallinen kasvuympäristö.

3. Mahdolliset kunnan kiinteistöjen saneeraukset. Vuosien varrella homeiset yllätykset ovat tulleet tutuiksi, joten valitettavasti uskomme niitä ilmaantuvan myös tulevalla vaalikaudella.

4. Vahvistetaan taloutta sillä, että kunnan keskeisistä rakennuksista pidetään asianmukaista huolta. Homehtuneet rakennukset tulevat kalliiksi. Suunnitelmallista työtä väkiluvun kasvattamisen eteen.

Yrittäminen vahvistaa taloutta ja tulopohjaa. Sauvon huikea potentiaali on olla merkittävä vapaa-ajanviettokeskus luonnon, elämyksien ja erilaisten tapahtumien kautta.

5. Suhtautumalla positiivisesti yrittäjyyteen ja yhdistystoimintaan sekä kannustamalla toimijoita yhdessä kunnan kanssa kehittämään kunnan veto- ja pitovoimaa. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät harrastusmahdollisuudet palvelevat kaiken ikäisiä kuntalaisia.

Yritystontteja näkyvästi tarjolle ja markkinointi kuntoon. Nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet ovat ehdottoman tärkeät. Elinvoiman kannalta tärkeää on huolehtia tieverkostosta ja toimivasta julkisesta liikenteestä. Positiivinen ilmapiiri ja yhteisöllisyys lisäävät hyvinvointia ja luovat myönteistä julkisuuskuvaa.

6. Asiakohtaisesti teemme mielellämme yhteistyötä minkä tahansa puolueen kanssa. Kokoomus ja KD ovat ainakin valtakunnan tasolla talouspoliittisesti linjaamme lähimpinä. Keskusta taas tuntuu olevan aika arvaamaton linjansa kanssa, vaikka jotain yhteistäkin olettaisi löytyvän.

7. Vähintään tuplaus, eli 4.