Soraharjun saunasta valitus hallinto-oikeuteen – Sauvon kunta kiistää väitteet

0
Soraharjun aluetta vuoden 2017 syksyllä.

Saunarakennuksen ja kokoustilan rakentamisesta Sauvoon Soraharjun alueelle on valitettu Turun hallinto-oikeuteen.

Sauvon kunnanhallitus hyväksyi poikkeamislupahakemuksen viime keväänä lisäselvitysten jälkeen. Valittajien mukaan kunnanhallituksen päätös pitää kumota ja Sauvon kunnan maksaa asian käsittelystä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Kyseessä on entinen maa-ainesten ottoalue, jonne on toiminnan myötä muodostunut pari puhdasvetistä lampea. Kiinteistö Oy Alhola haki poikkeamista 17,5 neliömetrin suuruisen saunarakennuksen ja 35,9 neliömetrin suuruisen kokoustilan rakentamiseksi omistamalleen kiinteistölle, joka sijaitsee osoitteessa Rajalahdentie 52.

Turun hallinto-oikeudelle jätetyssä valituksessa vedotaan, että päätös pitäisi kumota. Keskeisin peruste liittyy maakuntakaavan mitoitusluokkiin.

Valituksessa vedotaan maakuntakaavaan, jonka mukaan kaikki Varsinais-Suomen jokien, pienten järvien ja lampien rannat kuuluisivat mitoitusluokkaan 6. Valittaja on esittänyt, että peitteettömällä alueella, kuten tässä tapauksessa, sovelletaan aina loma-asuntoyksikkö (lay)/km-mitoituksessa tehokkuutta nolla, minkä vuoksi poikkeamishakemusta ei olisi pitänyt hyväksyä.

Lisäksi valituksessa mainitaan useita muita seikkoja, jonka vuoksi poikkeamispäätös pitäisi kumota. Valittaja muun muassa katsoo, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja että kunnanhallitus on ylittänyt toimivaltansa.

”Perusteeton valitus”


Sauvon kunta kiistää väitteet ja toteaa hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossaan, ettei päätöksen kumoamiselle ole perusteita. Sen mukaan valittajan tulkinta maakuntakaavan mitoitusluokista on virheellinen.

”Sauvon kunnanhallituksen alkuperäinen päätös on perustunut samaan virheelliseen tulkintaan maakuntakaavasta kuin valittaja valituksessaan esittää. Sauvon kunta on sittemmin hankkinut asiassa lisäselvitystä sekä soveltanut asiassa päätöksenteon perusteena oikeaa mitoitusluokkaa 3. Tältä osin hyväksytty poikkeamishakemus on myös maakuntakaavan ja mitoituslaskelmien mukainen”, lausunnossa todetaan.

Sauvon kunta katsoo, että kunnanhallituksella olisi joka tapauksessa ollut oikeus hyväksyä poikkeamislupahakemus riippumatta siitä, mihin mitoitusluokkaan kiinteistön katsotaan kuuluvan, sillä lain mukaan kunta voi erityisestä syystä poiketa maankäyttö- ja rakennuslain, maakuntakaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksistä.

Lausunnon mukaan suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa mahdolliselle tulevalle kaavoitukselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Hanke ei myöskään vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen.

Lopuksi Sauvon kunta vaatii valittajaa korvaamaan kunnalle koituvat oikeudenkäyntikulut yhteensä 3 200 euroa ”perusteettoman valituksen” takia. Sauvon kunta katsoo, että valittaja on perustellut vaatimuksiaan virheellisellä maakuntakaavan tulkinnalla sekä ”muilla ilmeisen perusteettomilla ja yksilöimättömillä väitteillä.” Valituksen on allekirjoittanut neljä henkilöä, joista kahdella ei ole Sauvon kunnan näkemyksen mukaan edes valitusoikeutta esillä olevassa asiassa.