Huso-Pöylän tuulivoimalahanke eteni lautakunnassa

0
Tällä hetkellä näyttää siltä, että Huso-Pöylän alueelle nousee 2020-luvun aikana kuusi tuulivoimalaa. Toisaalta ennen kuin rakentamaan päästään, on tuulivoimayhtiöllä vielä monta potentiaalista ongelmaa ratkaistavanaan.

PAIMIO

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tuulivoimaloiden rakentamisesta Huso-Pöylän alueelle Paimion ja Salon rajamaille on käyty pitkää ja kiivasta vääntöä, mutta nyt hanke on ottamassa jälleen uutta tuulta alleen. Juhannusviikon kokouksessaan Paimion kaupungin ympäristölautakunta hyväksyi esityksen, jossa tuulivoimalat rakentava CPC Finland Oy hakee rakennuslupaa kaikkiaan kuuden kokonaiskorkeudeltaan 200-metrisen voimalan pystyttämiseen.

Rakennusluvan yhteydessä yritys on hakenut vähäistä poikkeamista Huso-Pöylän tuulivoimaosayleiskaavassa merkittyyn voimaloiden rakennusalueen ylitykseen. Ylitystä kertyy pohjoissuunnassa noin 15 metriä sekä itä- ja länsisuunnassa noin 11 metriä. Hakemuksessa muistutetaan, etteivät ylitykset aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eivätkä ne vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Perusteluna ja erityisenä syynä poikkeamiselle on luvan hakijan mukaan tuulivoimaloiden nopea tekninen kehitys, joka mahdollistaa hiljaisempien ja sähköntuotanto-ominaisuuksiltaan parempien voimaloiden rakentamisen. Poikkeaminen toteuttaa tuulivoimaosayleiskaavan tavoitteita eli tuulivoimarakentamista valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti. Tehokkaammilla voimaloilla hyödynnetään tehokkaammin sähköverkkoinfrastruktuuria ja siten edistetään tuulivoimaosayleiskaavan maankäytöllistä tarkoitusta.

Ympäristölautakunta totesi viime viikon kokouksessaan rakennusluvan myöntämisen edellytysten täyttyvän ja hyväksyy siten haetun rakennuslupahakemuksen. Ympäristölautakunta myöntää haetun vähäisen poikkeamisen tuulivoimaosayleiskaavan määräyksiin rakennusalueen rajan ylitykselle asemapiirustuksen mukaisesti Maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n perusteella.

Naapureita kuultiin


Asiassa kuultiin toukokuun ajan viereisen tai vastapäisen tonttien omistajia tai sellaisia henkilöitä, jotka katsovat päätöksen vaikuttavan välittömästi oikeuteensa, velvollisuuteensa tai etuunsa. Lupahakemuksesta jätettiin määräaikaan mennessä kaikkiaan neljä muistutusta/kannanottoa. Muistutuksen jättivät Turun Ursa ry, Elisa Oyj, Hyso-Pöylän puolesta ry ja Huso-Pöylän puolesta ry:n puheenjohtaja.

Muistutuksissa esiintuotuja asioita olivat muun muassa lentoestevaloista aiheutuvat haitat, mahdolliset haitat Elisa Oyj:n radiomastolle, melu- ja välkehaitat, luontoarvot, turvallisuusasiat, kiinteistöjen arvonaleneminen ja muut haitat asukkaille sekä ympäristöluvantarve.

Muistutukset otetaan huomioon päätöksenteossa, kun rakennuslupa-asiaa seuraavaksi käsitellään.

Monta mutkaa

vielä matkassa


Vaikka asia etenikin nyt Paimion kaupungin ympäristölautakunnassa, on varsinaisen rakennusprojektin alkuun vielä pitkä matka. Ennen kuin voimaloiden perustuksia päästään rakentamaan, vaatii projekti vielä muun muassa rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän rakennustöiden vastaavan työnjohtajan sekä ympäristölautakunnalle toimitettu riippumattoman ja pätevän asiantuntijan lausunto hakemuksen yhteydessä esitetyn melumallinnuksen ja välkemallinnuksen vaatimustenmukaisuudesta. Myös lentoestevalojen suunnittelussa tulee huomioida naapurinkuulemisen yhteydessä jätetty Ursa ry:n huomautus.

Mikäli rakennustyötä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessä vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myönnetty lupa, ellei rakennusluvan myöntämä viranomainen hakemuksesta pidennä sen voimassaoloaikaa.