Huso-Pöylän myllyjen rakennusluvista jätettiin kaksi valitusta

0
Huso-Pöylään Paimion puolelle kaavailtujen kuuden tuulimyllyn rakennusluvat myönnettiin kesäkuussa ja heinäkuun lopussa niistä jätettiin kaksi valitusta Turun hallinto-oikeuteen. (arkistokuva)

PAIMIO

Paimion ympäristölautakunnan kesäkuussa myöntämistä kuudesta tuulivoimalaluvasta on valitettu Turun hallinto-oikeuteen. 46 yksityishenkilöä, joista suuri osa asuu kyseisellä alueella, vaatii ensisijaisesti kaikkien tuulivoimalalupien kumoamista ja toissijaisesti rakennuslupapäätöksen oikaisua siten, että päätös perutaan ja lupien käsittely palautetaan ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi maanrakennuslaissa säädettyjen rakennuslupien edellytysten täyttymisen osalta ja riittävien selvitysten hankkimista varten. Valituksessa myös katsotaan, että rakennuslupapäätökset on tehty lainvastaisesti, koska ne on tehty ilman poikkeamislupapäätöstä.

Valituksen ytimessä on väite, että 1,5 – 2 kilometrin päässä sijaitseva teollinen tuulivoimala aiheuttaa kohtuutonta ja merkittävää haittaa asumiselle. Valituksessa katsotaan, että rakennuslupapäätökset ovat lainvastaisia, koska myllyjen osalta ei ole tehty ympäristövaikutusten arviointia. Valituksessa viitataan asuinviihtyvyyteen, terveyteen, kiinteistöjen arvoon, kiinteistön hallintaan ja rakennusoikeuteen. Laajassa, peräti 60-sivuisessa valituskirjelmässä tuodaan polveilevasti esille myös maisemalliset ja kulttuurimaisemalliset haitat, aiemmin tehtyjen luontoselvitysten vanhentuminen ja luontoarvojen heikentyminen. Valituksessa viitataan esimerkiksi luonnonvaraisen eläimistön elinoloihin aiheutuviin haittoihin.

Valituskirjelmässä kirjoitetaan myös, että rakennusluvat 5,6 MW:n voimaloille pohjaavat osayleiskaavaan, joka on laadittu noin kolmen megawatin tuulivoimaloille. Poikkeamislupaa olisi pitänyt myös voimaloiden tehon kasvamisen ja lapojen pidentämisen vuoksi. Valittajien mielestä Huso-Pöylän hanke olisi edellyttänyt kaavamuutosta tai uutta osayleiskaavaa, kun tuulimyllyissä siirryttiin isompaan kokoluokkaan.

Valituskirjelmässä viitataan myös meluun ja desibelirajoihin ja katsotaan, että lupahakemuksessa esitetyt luvut ovat virheellisiä tai pätemättömiä. Melumallinnokset kiistetään. Samassa yhteydessä todetaan, että karttakuvien perusteella tuulivoimalat ovat liian lähellä toisiaan, mikä kasvattaa meluhaittaa. Myös väikehaitta nostetaan esiin.

Valituksen allekirjoittajien joukossa ehkä hieman yllättäen ei ole paimiolainen kaupunginvaltuutettu Sari Murto, joka on paikallisesti profiloitunut jo vuosia tuulivoima-asioissa paikalliseksi aktiiviseksi voimalarakentamisen vastustajaksi ja toimii tällä erää Tuulivoima-kansalaisyhdistyksen puheenjohtajana.

Elisa Oyj vaatii tekemässään valituksessa yhden tuulivoimalan rakennusluvan kumoamista. Perusteena todetaan, että suunnitellun myllyn välittömässä läheisyydessä on Elisan radiomasto, ja tuulivoimala voi aiheuttaa viestiliikenteelle merkittävää haittaa ja johtaa radiomaston purkamiseen.

Elisan masto on ollut samalla paikalla yli 25 vuotta ja maanvuokrasopimus on vuodelta 1993. Paimion ympäristölautakunta myönsi mastolle SVPL:n mukaisen sijoitusluvan 7.4.2020. Mastoa ei siis ole pystytetty kevään 2020 jälkeen.

( Juttua korjattu maston tietojen osalta 25.8. klo 9.50)