Oppilaan velvollisuutena on olla syrjimättä ja kiusaamatta

0

PAIMIO-SAUVO-KAARINA

Opetushallitus on täsmentänyt opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä. Elokuun alussa voimaan tulleet täsmennykset vahvistavat oppilaan ja opiskelijan oikeusturvaa sekä samalla oppimisympäristön turvallisuutta.

Lapsen etu ensi sijalla


Tuoreet täsmennykset mahdollistavat nykyistä tehokkaammat ja oikea-aikaiset keinot puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Perusopetuksen ja valmistavan opetuksen opetussuunnitelman keskeiset muutokset ovat seuraavat:

Lapsen edun ensisijaisuus. Jatkossa lapsen edun ensisijaisuus on huomioitava opetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä.

Oppilaan velvollisuus on olla syrjimättä. Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

Epääminenlaajentuu


Jos perusopetuksessa oleva oppilas käyttäytyy uhkaavasti tai väkivaltaisesti ja vaarantaa toisen oppilaan tai muun henkilön turvallisuuden, voidaan häneltä evätä opetus jäljellä olevan koulupäivän ajaksi.

Opetuksen epääminen on mahdollista myös, jos oppilaan häiritsevä käyttäytyminen vaikeuttaa kohtuuttomasti opetusta.

Jatkossa vastaavat perusteet oikeuttavat epäämään opetuksen myös seuraavaksi koulupäiväksi. Se saattaa tulla kyseeseen silloin, jos opetuksen järjestäjä tarvitsee aikaa sen suunnitteluun, miten oppilas voi palata turvallisesti takaisin opetukseen.

Koulun on suunniteltava tukitoimet sekä epäämisen ajalle että kouluun palaamisen tueksi.

Perusopetuksen oppilaalle ja toisen asteen opiskelijalle on epäämisen aikana järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa. Lisäksi opetuksen tai koulutuksen järjestäjän on laadittava oppilaalle tai opiskelijalle suunnitelma, jossa määritellään ne käytännöt ja opiskeluhuoltopalvelut, jotka tukevat hänen turvallista paluutaan opetukseen.

Velvollisuus ilmoittaa


Opettajalla ja rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa huoltajalle tai muulle edustajalle epäilty kiusaaminen, häirintä, väkivalta ja syrjintä oppimisympäristössä ja koulumatkalla.

Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä kohteena ollutta että epäiltyä oppilasta.

”Asenne on entistäkin päättäväisempi”


Sauvon kunnan sivistyslautakunta on koolla tänään tiistaina. Edellä mainitut opetussuunnitelman täsmennykset ovat lautakunnan esityslistalla.

Sivistysjohtaja Elli Sainion esitys on, että lautakunta merkitsee opetussuunnitelmia koskevat määräykset tiedoksi ja päättää, että niissä olevat muutostekstit otetaan osaksi Sauvon kunnan perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmia.

Määräys on

velvoittava


– Asian kohdalla ei oikeastaan ole vaihtoehtoa. Ministeriön määräys on velvoittava, Sainio sanoo.

– Se että asia viedään lautakunnalle tiedoksi, on oikeastaan vain muotoseikka. Pidän kuitenkin tärkeänä, että lautakuntaa informoidaan sellaisistakin asioista, jotka ovat paikallisen päätäntävallan ulkopuolella.

Sainio katsoo, että eräs iso muutos elokuun alussa voimaan tulleissa opetussuunnitelmien täsmennyksissä on se, että opetus voidaan evätä myös seuraavaksi koulupäiväksi.

– Ajatuksena on, että voidaan miettiä rauhassa vielä seuraavanakin koulupäivänä, miten on viisainta toimia.

Selkeät oikeudet ja velvollisuudet


Sainio näkee opetussuunnitelma-täsmennysten kohdalla tärkeäksi seikaksi myös sen, että asenne on entistäkin päättäväisempi.

– Nyt tuodaan vielä vahvemmin esille se, että jokaisella on oikeus rauhalliseen koulupäivään. Paitsi opettajalla myös lapsella ja nuorella on velvollisuus ylläpitää hyvää koulurauhaa, hän toteaa.

– Jokaisella on velvollisuus olla hyvä toiselle.