Sauvo asetti louhinta-alan toimijalle 200 000 euron suuruiset uhkasakot

0
arkistokuva

SAUVO Sauvon kunnan tekninen ja ympäristölautakunta vaatii, että Sauvossa operoiva louhinta-alan toiminnanharjoittaja saattaa toimintansa ympäristöluvan ja maa-ainesluvan mukaiseksi. Näin on meneteltävä lokakuun 2022 loppuun mennessä.

Lautakunta on ryydittänyt vaatimustaan yhteensä peräti 200 000 euron suuruisilla uhkasakoilla.

Sakot määrätään maksettavaksi, mikäli toiminta ei ole edellä mainittuun määräpäivään mennessä ympäristöluvan ja maa-ainesluvan mukaista.

Sauvon ympäristösihteerin suorittaman tarkastuksen yhteydessä syyskuussa 2021 todettiin, että kyseisen kivenlouhimon toiminnassa on useita puutteita. Ne kehotettiin korjaamaan vuoden 2021 loppuun mennessä. Samalla edellytettiin, että puutteiden korjaamisesta toimitetaan selvitys ympäristönsuojeluun.

Raportit laiminlyöty

Tarkastuskäynnillä todettiin, että lainsäädännön muutosten myötä murskaustoimintaa kiinteistöllä ei voida jatkaa alun perin myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti. Toiminnanharjoittajaa kehotettiin suullisesti toimittamaan tieto kiinteistöllä tehtävistä jatkotoimenpiteistä kunnan ympäristönsuojeluun ja rakennusvalvontaan.

Murskaustoimintaa koskevat vuosiraportoinnit ja ympäristölupaan liittyvät raportoinnit on laiminlyöty koko toiminta-ajalta eli vuodesta 2011 alkaen, pois lukien vuoden 2014 maa-ainesten ottoraportti, joka on toimitettu asianmukaisesti.

Toiminnanharjoittajaa on muistutettu raportoinnista kuluvan vuoden maaliskuussa sähköpostitse kahteen otteeseen.

Viime huhtikuulle päivätty kuulemiskirje on yritetty toimittaa toiminnanharjoittajalle kirjattuna kirjeenä. Kirje palautui noutamattomana Sauvon kuntaan.

Kuulemiskirjeen palautumisen johdosta määräaikaa siirrettiin ja kuulemiskirjeen toimittaminen annettiin haastemiehen tehtäväksi. Kuluvan vuoden elokuun 18. päivään mennessä toiminnanharjoittaja ei ole ollut yhteydessä kunnan ympäristönsuojeluun. Myöskään vastinetta ei ole toimitettu.

Useita sakkoperusteita

Sauvon tekninen ja ympäristölautakunta päätyi elokuun 25. päivän kokouksessaan seuraavanlaisten uhkasakkojen asettamiseen:

Toimittamattomat ympäristöluvan määräyksen mukaiset vuosiraportoinnit 4 600 euroa vuotta kohden. Yhteensä 50 600 euroa.

Toimittamattomat maa-aineslain mukaiset vuosiraportoinnit 4 600 euroa vuotta kohden. Yhteensä 46 000 euroa.

Maa-ainesluvan mukainen määräys: ”Luvan saajan on kieltotaululla Asiaton oleskelu kielletty merkittävä alue suljetuksi.” Uhkasakko tältä osin 3 400 euroa.

Maa-ainesluvan mukainen määräys: ”Louhinta-alue on jyrkiltä ja yli 2 m korkeilta reunoiltaan varustettava verkkoaidalla tai vähintään 1 metrin korkealla jyrkkäreunaisella maa-ainesvallilla, kunnes luiskat ovat valmiit.” Vaihtoehtoisesti kiinteistö on maisemoitava maa-aineslupahakemuksen mukaisesti siten, että maa-ainesluvassa esitetty luiskakaltevuus 1:2 tai loivempi täyttyy, eikä putoamisvaarallisia yli 2 m jyrkänteitä ole havaittavissa. Tältä osin uhkasakko on 100 000 euroa.

Selitystä pyydetään

Uhkasakot yhteensä siis 200 000 euroa. Sakko määrätään maksettavaksi mikäli toiminta ei ole määräpäivään 31. lokakuuta 2022 mennessä ympäristöluvan ja maa-ainesluvan mukaista.

Lautakunnan ratkaisu päätettiin toimittaa toiminnanharjoittajalle tiedoksi haastemiehen välityksellä.

Lautakunta varaa toiminnanharjoittajalle ympäristönsuojelulain, maa-aineslain ja hallintolain mukaisesti tilaisuuden selityksen antamiseen asiassa. Erityisesti pyydetään antamaan selitys siitä, mistä luparikkomus on aiheutunut ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty luvanvastaisen tilanteen korjaamiseksi.