Sauvon jätevedenpuhdistamoa ei kannata peruskorjata

0
Vuolaina virtaavat nykypäivän jätevedet. Kuvituskuva.

SAUVO

Viime maanantaina koolla olleen Sauvon kunnanhallituksen esityslistan yhtenä tärkeänä asiakohtana oli Sauvon jätevesien puhdistaminen tulevina vuosina.

Aikaisemmin on väläytelty nykyisen puhdistamon peruskorjausta. Nyt alkaa kuitenkin näyttää vahvasti siltä, ettei saneeraus olisi pitkässä juoksussa taloudellisin eikä myöskään ympäristön kannalta paras vaihtoehto.

Lisäksi nykyisen puhdistamon täydellinen saneeraus edellyttäisi puhdistusprosessin keskeyttämistä saneerauksen ajaksi. Keskeytyksen aikainen puhdistuksen järjestäminen olisi käytännössä lähes mahdotonta ilman pitkän siirtoviemärin rakentamista.

Tästä syystä nykyisen puhdistamon saneerausta ei voida enää pitää realistisena vaihtoehtona.

Riski ympäristölle


Nykyisellään puhdistamo on riski ympäristölle, koska puhdistustulokset eivät ole täyttäneet kaikkia tällä hetkellä voimassa olevia määräyksiä.

On oletettavaa, että ympäristönsuojelumääräykset tulevat tulevaisuudessa kiristymään entisestään.

Näiden tosiasioiden valossa Sauvon kunnanhallitus katsoo, että Sauvon Vesihuolto Oy:n – joka on Sauvon kunnan 100-prosenttisesti omistama yhtiö – tulisi luopua vanhan puhdistamon saneeraushankkeesta.

Kunnanhallituksen kanta on, että saneerauksen sijasta Sauvon jätevedenpuhdistus tulisi ratkaista rakentamalla siirtoviemäri Paimioon, mistä Sauvon jätevedet johdettaisiin edelleen Turun seudun puhdistamon verkostoon.

Mikäli tarkemmat selvitykset osoittavat, ettei siirtoviemärikään ole varteenotettava ratkaisu, tulee rakentaa kokonaan uusi 2-linjainen puhdistamo nykyisen puhdistamon tontille ja sen lisäksi siirtoviemäri puhdistamolta Sauvon Poutajokeen eli Sauvonjokeen.

Tämä on Sauvon kunnanhallituksen nykyinen kanta ja näkemys.

ELY kriittinen


Ramboll Oy on tehnyt Sauvon jätevedenpuhdistamon kuntoarvion. Puhdistamo on teknisen käyttöikänsä päässä, joten laitoksen toiminnan pitempiaikainen jatkaminen edellyttäisi rakennusten ja teknisten järjestelmien täydellistä saneerausta.

Rakennetutkimukset edellyttäisivät puhdistusprosessin keskeyttämistä, mistä syystä näitä tutkimuksia ei toistaiseksi ole tehty.

Sauvon jätevedenpuhdistuksen kohdalla on vaihtoehtoina siirtoviemäri Sauvosta Paimioon, nykyisen puhdistamon täydellinen saneeraus tai kokonaan uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen.

Varsinais-Suomen Ely-keskus suhtautuu kriittisesti Putiinportaanojan soveltuvuuteen jätevesien purkupaikaksi. ELY on kesällä 2022 käydyissä keskusteluissa kehottanut rakentamaan siirtoviemärin Sauvonjokeen, mikäli puhdistamo päätetään pitää nykyisellä paikallaan.

Löytyykö henkilöstöä?


Investointikustannuksiltaan siirtoviemärin rakentaminen on kallein vaihtoehto, mutta kun kokonaiskustannukset jaetaan 30 vuodelle käyttökustannuksineen, siitä tulee vertailun halvin vaihtoehto.

Selvästi kallein vaihtoehto on uuden puhdistamon rakentaminen. Korkeaa kustannusta selittää se, että uusi puhdistamo tulisi tehdä nykysuositusten mukaisesti kaksilinjaisena.

Hinnan lisäksi tulee ottaa huomioon toiminnalliset riskit. Jätevedenpuhdistamon toiminta edellyttää ennen kaikkea riittävää määrää osaavaa henkilöstöä, vaikka prosessia automatisoitaisiinkin nykyisestä.

Viime vuosina on osaavan henkilöstön löytämiseksi jätevedenpuhdistamolle ollut haasteita. Työvoimapulan ennustetaan vain lisääntyvän tulevina vuosina.

Valittava pienin haitta


Siirtoviemäri olisi todennäköisesti pitkällä aikavälillä sekä kustannustehokkain, että ympäristölle paras ratkaisu, koska siihen liittyy vähemmän toiminnallisia riskejä kuin oman jätevedenpuhdistamon pyörittämiseen.

Siksi Sauvossa tulisi kunnanhallituksen mielestä pyrkiä ensisijaisesti siirtoviemärin rakentamiseen ja toissijaisesti rakentaa nykyiselle paikalle kokonaan uusi puhdistamo. Nykyisen puhdistamon täydellisen saneeraamisen ei katsota olevan pitkällä aikajänteellä järkevää.

FAKTA


Varsinais-Suomen ely-keskus on antanut 20.4.2022 Sauvon Vesihuolto Oy:lle Sauvon jätevedenpuhdistamoa koskevan lausunnon, jossa on entisestään tiukennettu valvontaviranomaisen näkemystä Sauvon jätevedenpuhdistamon toimintaedellytyksistä.

Lausunnossaan valvontaviranomainen suosittelee Sauvon Vesihuolto Oy:tä aloittamaan välittömästi suunnitelmat siirtoviemärin rakentamiseksi ja jätevesien johtamiseksi toimivammalle puhdistamolle. Tai vaihtoehtoisesti käynnistämään puhdistamon saneeraus-/uusimissuunnitelmat.

Mikäli Sauvon Vesihuolto Oy katsoo pystyvänsä jatkossa toimimaan ympäristöluvassa annettujen ehtojen mukaisesti, tulee toiminnalle hakea ympäristölupaa 31.10.2022 mennessä.