Paimionjoen sortuman alustava geotekninen raportti valmistui: lue, mitä tiedetään nyt sortuman aiheuttajasta

0
Sulkualueen (josta kuva tämän uutisen yhteydessä) sisäpuolella liikkuminen on ehdottomasti kielletty, lisäksi rakentaminen ja lisäkuormitukset kielletään 50 metrin säteellä sortuman reunasta. Päivitetyn sulkualueen ulkopuolella toimintaa tai liikkumista ei ole enää tarve rajoittaa.

PAIMIO Elokuun puolivälissä tapahtuneen Paimionjoen penkereen sortuman alustava geotekninen raportti on valmistunut.

Penger sortui 13. elokuuta Paimion keskustaajaman niin sanotun Isonsillan pohjoispuolella: 300-400 metriä sillasta yläjuoksulle päin.

Geoteknisessä raportissa todetaan, että jokipenkereen stabiliteetti on jo luonnontilaisena heikko. Sortuman syntymiseen ovat todennäköisesti vaikuttaneet myös alueen täytöt sekä Paimionjoen vedenpinnan alhainen taso sortuma-ajankohtana.

Raportti perustuu alueella tehtyihin tutkimuksiin ja mittauksiin. Raportin pohjalta on kyetty täsmentämään maansortuman vaikutusaluetta ja sulkualuetta. Lisäksi on pystytty arvioimaan alustavia jatkotoimenpiteitä.

Sortuma-alueen kiinteistön ennallistamistöihin voidaan ryhtyä aikaisintaan kesällä 2023. Vesihuollon runkolinjojen korjaustöihin perinteisillä menetelmillä voidaan ryhtyä aikaisintaan seuraavien kolmen vuoden aikana.

Jokiuoman mahdollisiin ruoppaustöihin – tarpeen niin vaatiessa – on mahdollista ryhtyä vasta seuraavien 3–5 vuoden kuluessa.

Siirtymätarkkailua jatketaan alueella vähintään kuukauden välein tehtävillä mittauksilla. Ennallistamistöistä laaditaan nyt julkistetun alustavan raportin pohjalta erilliset työsuunnitelmat.

– Ennallistamistöiden etenemisestä ja sulkualueen purkamisesta tiedotetaan erikseen, kerrotaan Paimion kaupungin teknisestä toimesta.