Viheryksikkö esitteli kaupungin hakkuusuunnitelmia – Ainoastaan kuulijat puuttuivat

0
Metsämaasto uuden Pakurlanmetsän ja vanhan Välitien omakotialueen välillä on osin isopuustoista ja osin melkeinpä sekavaa ryteikköä. Hakkuiden tavoitteena on saada kasvaville puille tilaa ja metsään kerroksellisuutta.

PAIMIO

Missä ne ihmiset nyt ovat?

Tätä ihmeteltiin 14.12. kaupungintalon Paimio-salissa, jossa järjestettiin avoin esittelytilaisuus Paimion kaupungin tälle talvelle suunnittelemista hakkuista. Esillä oli suunnitelmat kolmesta kohteesta eli Ala-Oinilan, Syybyntien ja Naskarlan – KTO:n kaava-alueiden metsiköissä tehtävistä hakkuista.

Kyseisillä kaava-alueilla suunnitelluille hakkuille haetaan parhaillaan maisematyölupia. Lausuntoaika päättyy heti vuodenvaihteen jälkeen 2.1. Työt on tarkoitus toteuttaa tänä talvikautena.

Viheraluemestari Kaisa Salosta oli kiittäminen, että kello 17 alkanut tilaisuus ylipäätään järjestettiin, ja ajatuksena oli, että kerrotaan kaupunkilaisille, miten hakkuita tehdään ja käydään avointa keskustelua. Kieltämättä ilta jäi siltä osin tyngäksi, sillä paikalla oli vain kaksi kaupunkilaista, ja heidän kysymyksiin oli äkkiä vastattu.

Eli vaikka somessa puiden hakkuut keskustan tuntumassa herättävät lähes poikkeuksetta värikästä keskustelua, niin kasvokkain keskustelemaan ei löytynyt tulijoita.

Erilaisia hakkuutapoja


Metsäasiantuntija Elmeri Juura Metsänhoitoyhdistys Lounametsästä on paikalla kertomassa toimenpiteistä ja erilaisista hakkuutavoista. Lounametsä on tehnyt kaikkien kolmen alueen osalta hakkuusuunnitelmat, ja määrittänyt hakkuutyypit.

Hakkuita voidaan siis tehdä kolmella eri tavalla, harvennuksena, jolloin metsiköstä poistuu noin kolmannes isoista tukkipuista, ylispuiden poisto, jolloin nuoremmalle puustolle hankitaan kasvutilaa poistamalla järeimmät puut, ja kolmas on siirtelykaato, jossa metsuri siistii nuorta tiheikköä ja puut kerätään kokonaisina runkoina kasoihin.

Pääperiaatteena kaava-alueiden metsiköissä on tukea metsien monimuotoisuuden kehitystä.

– Säästetään järeät haapapuut, maalahopuut, vahvistetaan kerroksellisuutta, tehdään tekopökkelöitä, listasi Juura.

Hän ja puistopuutarhuri Jukka Oksa totesivat, että esimerkiksi Ala-Oinilassa on tarve poistaa vaarallisia ja mahdollisesti kaatumariskin omaavia puita pois läheltä tontteja. Asukkaat ovat näitä myös toivoneet. Kyse on harvennushakkuusta, jollaista ei ole tehty 15-20 vuoteen.

– Siellä on myös mäntyjä, joiden juuret rikkovat asfalttipintaa ja vanhoja kaatumisuhan alla olevia kuusia. Katsotaan tilanteen mukaan ja kuunnellaan myös asukkaiden toiveita, ja varmistetaan monikerroksellisuuden kehitystä, totesi Juura.

Hän totesi myös, että kun alueelle tullaan töihin, kannattaa asukkaiden tulla kertomaan, jos on toiveita esim. lähellä rajaa olevan puun poistosta tai säilyttämisestä.

Syybyntien alue harventuu myös


Syybyntien nimellä kulkee maisemalupahakemus, joka koskee alueita, jotka jäävät Välitieltä Syybyntien suuntaan sijoittuvan vanhan asuntoalueen ja uuden Pakurlanmetsän alueen väliin ja ulottuu itse asiassa Vistantielle asti. Siinä on vanhaa talousmetsää, jossa on osin harvakseltaan järeää kuusta ja mäntyä ja Vistantien suuntaan mennessä tiheää vanhaa puustoa. Näissä tehdään harvennusta ja poimintahakkuuta lähtökohtana, että alueelle tulisi pienemmälle puustolle luontaista taimitilaa. Mahdollista on myös tehdä istutuksia. Alue väljentyy ja kerroksellisuus saa vauhtia.

Osin hakkuualueella kyse on melkeinpä rytikköisestä puistometsästä, jossa ei pääse edes kulkemaan. Alueelle on toivottu hevosmetsuria, mutta sen saamisesta ei suuren kysynnän vuoksi ole varmuutta.

Naskarlassa hakkuita on suunnitteilla alueelle, joka on KTO:n ja Naskarlan alueen välissä. Siellä on esimerkiksi leikkipuisto, ja asukkaat ovat toivoneetkin karsintaa näkyvyyden parantamiseksi. Vanhoja järeitä puita poistetaan, jotta nuoremmilla on tilaa kasvaa.

– Kaikilla alueilla tarkoitus on työskennellä niin, että tulee mahdollisimman vähän vaurioita. Jos puita kasataan poluille, se ei ole ilkeilyä kulkijoille, vaan suojaa polkua myös koneiden kulkemiselta, jos ja kun niitä tulee, muistutti Kaisa Salonen.