Koivulinnan kaavalle Paimiossa kritiikkiä – ”Ei varausta päiväkodin rakentamiseen”

0
Koivulinnan kaavaehdotus. Asuinrakentamista varten kaavaan on osoitettu 19 korttelia, joilla on yhteensä 65 ohjeellista tonttia. Tonteista 9 kpl on rakennettuja ja 56 kpl uusia rakentamattomia tontteja. Uusista tonteista erillispientalojen (AO) tontteja on 33 kpl, asuinpientalojen (AP) tontteja 20 kpl ja rivitalojen (AR) tontteja 3 kpl.

PAIMIO

Paimion koulutuslautakunta katsoo, että Paimion Koivulinnan asemakaavaehdotuksessa ei ole lainkaan arvioitu kaavan toteutumisen vaikutuksia kaupungin mahdollisuuksiin järjestää uusien asukkaiden tarvitsemat lakisääteiset palvelut. Lautakunta näkee, että tilanne on huolestuttava etenkin varhaiskasvatuksen osalta.

Koivulinnan kaavahankkeesta valmistui kaavaehdotus marraskuun puolessavälissä. Koulutuslautakunta antoi ehdotusta koskevan lausunnon tammikuun kokouksessaan.

Lautakunta totesi, että todennäköisesti merkittävä osa Koivulinnan tulevista asukkaista on nuorta aikuisväestöä ja lapsiperheitä, mutta kaavaehdotukseen ei ole merkitty muita lapsiperheiden tarvitsemia palveluja kuin leikkipuisto.

Kaavan tavoitteena on suunnitella uusi asuinalue keskustan eteläosaan Vistan osayleiskaavassa osoitetulle asuinrakentamisen alueelle. Nykytietojen valossa alueelle on tulossa aikaa myöten 270-340 uutta asukasta.

Mihin päiväkotiin lapset?

Uudelle asemakaava-alueelle ei siis ole tehty varausta päiväkodin rakentamiseen.

Paimion kaupungin suunnitelmat varhaiskasvatuspaikkojen lisäämiseen painottuvat tällä hetkellä Oinilan alueelle, mihin ollaan suunnittelemassa uutta päiväkotia helpottamaan nykyistä tilapulaa, toteaa koulutuslautakunta lausunnossaan.

– Asemakaavan laadinnan yhteydessä kaupungin tulisi joko kaavoittaa tai vähintäänkin pystyä kaavaselostuksessa osoittamaan tilavaraukset kaupungin alueelta päiväkotirakentamiselle kohtuulliselta etäisyydeltä uudelta asemakaava-alueelta, lautakunta katsoo.

Koivulinnan alue tukeutuu kaupungin keskusta-alueen palveluihin, ja juuri siellä kaupungilla on pulaa päiväkotipaikoista.

Peruskoulupalveluiden osalta asemakaava ei lautakunnan näkemyksen mukaan aiheuta olennaista haastetta, mikäli Kriivarin koulun laajennus toteutuu suunnitellusti ja jos Vistan koulusta vapautuu tilaa.

Koivulinnan alueen uusille asukkaille oppilaiden lähikoulu olisi Vistan koulu, joka nykyisellään ei pysty vastaanottamaan juuri nykyistä enempää oppilaita.

Yli sata uutta asuntoa

Koivulinnan alue sijaitsee noin kilometrin verran Paimion ydinkeskustasta etelään. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä 26,8 hehtaaria. Alue liittyy nykyisiin Kaljalan, Saaren ja Koivulinnantien asuinalueisiin niitä laajentaen ja täydentäen.

Uusien asuntojen lukumäärä alueella tulee olemaan arviolta 105, joista rivitaloasuntojen osuus on noin 30 prosenttia ja erillisten pientaloasuntojen osuus niinikään 30 prosenttia. Loppuosa asunnoista koostuu erilaatuisista kytkettyjen, yhdistettyjen tai erillisten asuntojen yhdistelmistä.

Kaavaan jätetään laajahko yhtenäinen puistoalue. Sen yhteyteen varataan tilaa isommalle leikki- ja oleskelualueelle, joka palvelee aikanaan uuden alueen lisäksi muitakin lähialueita.