Hoitotakuun tiukennus tulee syyskuun alussa

0

1.9. alkaen hoitotakuu kiristyy koko Suomessa niin, että potilaan tulee päästä terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle 14 vuorokaudessa, jos hoidon tarpeen arviossa niin todetaan. Suun terveydenhuollossa hoitoon on päästävä neljässä kuukaudessa. Myös hoidon tarpeen arvioinnin määräaika kiristyy ja jatkossa arvio tarvittavasta hoidosta ja sen kiireellisyydestä on tehtävä saman arkipäivän aikana (aikaisemman kolmen vuorokauden asemasta).

Hoitotakuun tiukentuminen ei automaattisesti tarkoita ohjausta lääkärin vastaanotolle, vaan asia voidaan hoitaa esim. hoitajan tai fysioterapeutin vastaanotolla. Osa asioista voidaan hoitaa myös neuvonnalla ja ohjauksella tai etävastaanotoin tai esim. puhelimitse.

Tiukennettu hoitotakuu koskee hoitoa, jossa on kysymys sairastumisesta, vammasta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta, uusista oireista tai toimintakyvyn alenemasta. Pitkäaikaissairauksia sairastavien ja monisairaiden potilaiden määräaikaiskontrollit eivät sisälly hoitotakuuseen. Heille tehdään yhdessä potilaan kanssa yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa sovitaan aikataulu tarvittaville jatkotoimille ja potilaan omalle vastuulle kuuluvat asiat.

Hoitoon liittymättömät todistukset, rokotukset, terveystarkastukset ja seulontakäynnit eivät myöskään sisälly hoitotakuun tiukentumiseen. Niissäkin pätee kuitenkin vaatimus hoidon toteutumisesta viimeistään kolmessa kuukaudessa.

Hoitotakuun toteutumista seurataan kuukausittain Varhan nettisivuilla ja THL:n AvoHilmo-raporteilla.

Paimion-Sauvon terveyskeskuksessa hoitoon pääsytilanne näyttää näiden raporttien valossa kohtuulliselta verrattuna muihin Varhan alueen yksiköihin. Henkilöstötilanne on nyt Paimion ja Sauvon alueella kohtalaisen vakaa ja vakanssit täynnä. Heinäkuussa lääkärin vastaanotolle toteutui kahdessa viikossa 64 % ja hoitajan vastaanotolle 92 % kiireettömistä käynneistä. Toki kirittävää vielä riittää ja tärkeää on myös hoidon jatkuvuuden turvaaminen. Suun terveydenhuoltoon lähes kaikki pääsivät kiireettömään hoitoon lain vaatimassa neljässä kuukaudessa. Hoidon tarpeen arviointi on tähänkin asti toteutunut saman päivän aikana. Hoitoon pääsyn tilannetta ja hoidon jatkuvuutta seurataan jatkuvasti ja suunta on parempaan päin. Toimintakäytäntöjä on muutettu alkuvuodesta lähtien hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi ja hoidon jatkuvuuden parantamiseksi. Moniammatillista yhteistyötä ja etäpalveluita on lisätty ja hoitokontaktit ohjataan mahdollisuuksien mukaan saman tiimin tutuille hoitajille ja lääkäreille.

Hoitotakuun tavoitteeseen pääsy tulee olemaan Varhassa iso haaste varsinkin henkilöstöpulasta ja rahoituksen niukkuudesta johtuen. Palveluseteleiden ja ostopalvelujen käyttöä tultaneen lisäämään, jos hoitotakuu ei muuten toteudu. Ilman riittävää rahoitusta tavoitteeseen ei päästä.

Merja Laine

Kirjoittaja on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuutettu, terveyden ja hyvinvoinnin jaoston jäsen.